ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20191630410174

Submitted on [Thu, 12/05/2019 - 12:34]
06.12.2019
06.01.2020
Europe/Sofia

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд - МОНТАНА

МОНТАНА, 13.11..2019 г.

ИЗП. Д. № 20191630410174

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

Обявявам по изпълнително дело  № 20191630410174,  ПЪРВА публична продажба на недвижимо имущество собственост на съделителите – Люба Любомирова Паунова, Дафинка Асенова Цекова, Живко Стоянов Цеков,  Дафинка Асенова Цекова,  Чавдар Борисов Цеков, Дилян Борисов Цеков, Валери Димитров Лазаров, Стаян Димитров Лазаров, Аксимия Дарчова Кулина, Ваня Дарчова Никифорова, Димитър Бориславов Петров, Красимир Владимиров Тимов, Стоян Васиелв Цеков и Цеко Василев Цеков

 

ПРОДАВАНО ИМУЩЕСТВО

 

Поземлен имот с идентификатор 48489.136 по КК и КР на град Монтана, одобрени със Заповед № рд 18-29 от 05.04.2006 г. на Изп. Директор на Агенция по кадастър с площ от 1230 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с административен адрес гр. Монтана, ул. „Индустриална”, при граници и съседи: 48489.5.139, 48489.5.417, 48489.5.239, 48489.5.135, 48489.5.138

При начална цена от която започва наддаването  – 43 120.00 лв.

 

                              СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА

      Публичната продажба се провежда от 06.12.2019 г.  до 06.01.2020 г. – 17.00 ч. в Районен съд Монтана, с адрес Монтана 3400, Граф Игнатиев 4.

      Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач на  07.01.2020 г. от 10,30 часа в Районен съд Монтана.

 

 

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

      Тежести за недвижимия имот: Искова Молба вх. Рег. № 9594/18.12.2012 г.

 

      Съгласно чл. 488, ал.2 ГПК ‑ Книжата за проданта се държат в канцеларията на  Районен съд Монтана, адрес Монтана 3400, Граф Игнатиев № 4 на разположение на всеки,  който се интересува от имота.

      Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това ВСЕКИ ДЕН от 10.00 ч. До 16.00 ч.  по местонахождението му.

      Задатъкът  ‑ 10% върху началната цена на недвижимия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметката на Държавен съдебен изпълнител при РС МОНТАНА, сметка: IBAN BG09CECB97903312444000  при ЦКБ Монтана по изпълнително дело  № 20181630410174

      За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица ‑ Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица ‑ Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Монтана, което се отразява в съответния регистър.

 

 

 

                                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                    /КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6