ЗАПОВЕД № 525/ 24.10.2019 - на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана

Submitted on [Thu, 10/24/2019 - 13:00]

 

З А П О В Е Д

525/ 24.10.2019 г.

На основание чл.80, ал.1, т.1 вр. с чл.80, ал.2 от ЗСВ, във връзка с дадени становища от комисия, назначена със заповед № 474 /16.09.2019 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “съдебен деловодител” в  Районен съд-Монтана и съдия Иван Мичев като контролиращ орган по обявен конкурс за назначаване на длъжността "съдебен деловодител" в Наказателно отделение на РС - Монтана, по  повод подадена  от Румяна Ценова Георгиева от гр. Монтана жалба до ВСС с копие до: Председателя на ОС - Монтана и до Председателя на РС - Монтана, получена в Районен съд - Монтана чрез Служба "Регистратура" - вх. № 12963/21.10.2019 г. и вх. № АС-В-540/21.10.2019 г. на административен секретар,

НАРЕЖДАМ:

1. Оставям без разглеждане жалбата на Румяна Ценова Георгиева като недопустима.

2. Жалбоподателката Румяна Ценова Георгиева може да потърси правата си по общия  исков ред.

3. РАЗПОРЕЖДАМ да се уведоми жалбоподателката Румяна Ценова Георгиева, като й се изпрати копие от настоящата заповед - отговаря административният секретар.

4. Копия от заповедта да бъдат изпратени на ВСС и на ОС-Монтана - за сведение - отговаря административният секретар.

5. Заповедта да се публикува на Интернет - страницата на РС - Монтана.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:

                                                /КРАСИМИР СЕМОВ/

 

AttachmentSize
ЗАПОВЕД № 525/ 24.10.2019 - на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана27.4 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6