ПРОТОКОЛ № 1 / 19.09.2019 г. - комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в наказателно отделение на Районен съд-Монтана

Submitted on [Fri, 09/20/2019 - 12:12]

 

ПРОТОКОЛ

1  / 19.09.2019  г.

В изпълнение на заповеди № № 428/12.08.2019 г. и № 474 /16.09.2019 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в Наказателно отделение на  Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

Членове: 1. Димитрина Николова - съдия в Районен съд - Монтана;

 2. Десислава Цветкова – съдия в  Районен съд Монтана и

                3. Галина-Мария Иванова – административен секретар на Районен съд Монтана се събра за провеждане на първи етап от конкурса – допускане на кандидатите по документи.

Преди да пристъпи към  разглеждане на документите, комисията единодушно взе следното решение:

До крайната дата за подаване на молби и документи – 16.09.2019 г. за участие в обявения конкурс в Районен съд - Монтана са постъпили документи от 18 /осемнадесет/ кандидати.

          Комисията, след като се запозна с постъпилите заявления, извърши преценка за наличие на документите, удостоверяващи изискванията към кандидатите, а именно:

Заявление за участие в конкурс /по образец/ с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата, към което кандидатът прилага:

1. автобиография;

2. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност - /по образец/;

3. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 137 ПАС, вр. с чл.107а КТ /по образец/;

4. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5. свидетелство за съдимост – оригинал;

6.  медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;

7.  документ (медицинско удостоверение), със заверка  че кандидатът не  се води на психиатричен отчет, издаден по местоживеене – оригинал;

8.  копие от лична карта.

Копията на посочените документи следва са саморъчно заверени.

Комисията заседава в пълния си състав и взе единодушно  следните РЕШЕНИЯ:

 

І. ДОПУСКА до участие във втори етап на обявения конкурс следните кандидати, които напълно отговарят на посочените изисквания:

1. Ася Петрова Георгиева;

2. Катя Данаилова Трифонова;

3. Силвия Бисерова Вилсонова;

4. Юлия Митова Цветанова;

5. Ваня Иванова Бокова;

6. Ралица Пепиева Иванова;

7. Румяна Ценова Георгиева;

8. Николина Александрова Йорданова;

9. Кети Пламенова Андонова;

10. Диана Петрова Димитрова;

11. Елза Иванова Каменова;

12. Лили Евгениева Петкова;

13. Костадинка Михайлова Кирилова;

14. Илияна Генкова Илиева;

15. Катрин Христова Иванова;

16. Борислава Красимирова Цветкова;

17. Ромина Младенова Стоянова;

18. Ана Иванова Севденова.

 

ІІ. НЯМА не допуснати до участие във втори етап на обявения конкурс.

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯ дата и място за провеждане на втория етап на конкурса за допуснатите кандидати на 10.10.2019 г. с начален час 9:00 часа в Съдебна палата Монтана  –  канцелария на съдебни секретари.

Провеждането на втори етап на конкурса включва:

Писмен изпит за проверка на познанията по машинопис,   стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

Комисията съставя протокол, като предлага кандидатите, които ще участват  в трети етап на конкурса.

В трети етап на конкурса – събеседване, участват само кандидатите, класирани от втори етап.

ОПРЕДЕЛЯ провеждането на трети етап от конкурса - събеседване в същия ден - 10.10.2019 г.,  като началния час ще бъде обявен допълнително след приключване на писмения изпит.

След приключване на третия етап се  обявява крайното класиране.

Оценяването на професионалната подготовка и другите качества на кандидатите ще се извърши в съответствие с одобрена от комисията по провеждане на конкурса методика.

 

ІV. ДА СЕ УВЕДОМЯТ ПИСМЕНО всички, които са  подали документи за участие в конкурса, като за допуснатите се впише мястото, датата и часа на провеждане на конкурса.

 

V. ДА СЕ ПОСТАВИ препис от протокола на таблото за обявления – Съдебна палата гр. Монтана и в сградата на Районния съд на ул.”Граф Игнатиев”№ 4, както и на страницата на Районен съд Монтана в Интернет.

Представените молби с приложените към тях  документи от кандидатите, както и оригиналът от настоящия протокол се оставят на съхранение при административния секретар на Районен съд-Монтана.

 

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността  „Съдебен деловодител” в  Районен съд - Монтана:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Михайлова

     ЧЛЕНОВЕ: 1. Димитрина Николова

                                    2. Десислава Цветкова

                                    3. Галина-Мария Иванова

 

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6