ПРОТОКОЛ № 3 / 11.06.2019 г. - комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в Гражданско отделение на Районен съд-Монтана

Submitted on [Wed, 06/12/2019 - 09:19]

 

ПРОТОКОЛ№3
Монтана, 10.06.2019г.

 

В изпълнение на №№ 208/08.04.2019 г. и № 263 /14.05.2019 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в  Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

Членове: 1. Евгения Петкова - съдия в Районен съд - Монтана;

 2. Анелия Цекова – съдия в  Районен съд Монтана;

                3. Валя Младенова – съдия в  Районен съд Монтана    и

                4. Галина-Мария Иванова – административен секретар на Районен съд - Монтана се събра за провеждането на 10.06.2019 г.от 14.00 часана обявения втори етап от конкурса – писмен изпит с един елемент -  диктовка, в канцеларията на съдебни секретари в Съдебна палата Монтана.

За диктовката съгласно решение на комисията по протокол № 2 от 10.06.2019 г. допуснатите кандидати – 10 /десет/  на брой участват на две групи. Явяват се девет от кандидатите. Не се явява Бисерка Миткова Пелова. В разговор по телефона кандидатът съобщава, че е извън града и няма да успее за обявения час - 14,00 часа за втори етап от конкурса - диктовка. На всички присъстващи кандидати бе съобщен редът за провеждане на втори етап - диктовка, съгласно приетата методика по протокол № 2/10.06.2019 г. на комисията, която методика бе предварително оповестена на участниците.

 Съгласно решение на комисията по протокол № 2/10.06.2019 г.   провеждането на трети етап – събеседване е на дата 12.06.2019 г. от 14,00 часа в една от съдебните зали в Съдебна палата - Монтана, което беше съобщено от председателя на комисията Румяна Михайлова на явилите се девет участници в конкурса.

Системният администратор Мирослав Вълков в изпълнение на заповед № 263/14.05.2019г.за подпомагане на комисията при провеждането на втори етап – писмен изпит, бе подготвил отделна папка на всеки компютър в помощ на всеки от кандидатите за елемента диктовка; всички създадени от кандидатите файлове се записват на диск и отделно  - разпечатка на хартия, които се съхраняват към конкурсната документация; съгласно правилата за достъп до информация, за влизане в съответния компютър беше създадена парола.

Съгласно решение на комисията от 10.06.2019 г. по отношение на елемента диктовка комисията определи времето от пет минути за прочитане на текста, след което - още пет минути се дават на  участниците в конкурса за редактиране, запис и принтиране на написаното.

Изборът на текст е направен от комисията в деня на конкурса от три произволно избрани граждански дела, като избор на едно от тях е предоставен на  един от кандидатите в конкурса.

Комисията взе решение диктовката на протокол да се извършва от съдия Анелия Цекова.

В първата група бяха пет от кандидатите, както следва:

1. Ася Петрова Георгиева;

2. Десислава Ваньова Дамянова;

3.Силвия Лъчезарова Георгиева

4. Ива Бориславова Маркова

5. Даниела Веселинова Ненова;

Диктовката на протокола започна в 14,10 часа и завърши съгласно предварително обявения регламент – в 14,15 часа. Бяха дадени пет минути за преглед и оформяне и след това – печат на  написания протокол.

Времето за изпълнение на задачата общо бе от 14.10 часа до 14.20 часа.

Съответно за втората група кандидати:

1. Милена Владимирова Ангелова

2. Ваня Иванова Бокова

3. Пламен Кирилов Средков

4. Ромина Младенова Стоянова, времето беше от 14.31 часа до 14.36 часа – за диктовката и от 14.37 часа до 14.42 часа – за редактиране , запис и печат на протокола.

С това приключи практическата задача с елемент диктовка.

Всички работи на участниците бяха събрани.

Комисията се събра веднага след провеждане на практическия изпит в съдебна зала № 1 в Съдебна палата - Монтана, за да провери работите на кандидатите.

Резултатите бяха обявени в таблица, неразделна част от настоящия протокол,  до края на същия ден  - 10.06.2019 г. в интернет страницата на съда и на двете табла в сградите на Районен съд – Монтана.

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността  „Съдебен секретар” в  Районен съд - Монтана:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Михайлова

     ЧЛЕНОВЕ: 1. Евгения Петкова

2. Анелия Цекова

3.Валя Младенова

4. Галина-Мария Иванова

AttachmentSize
ПРОТОКОЛ № 3 / 10.06.2019 г. - от комисия за провеждане на конкурса за длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”242.75 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6