ПРОТОКОЛ № 2 / 10.06.2019 г. - комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в Гражданско отделение на Районен съд-Монтана

Submitted on [Mon, 06/10/2019 - 16:37]

ПРОТОКОЛ№ 2
Монтана, 10.06.2019г.

В изпълнение на  заповеди №№ 208/08.04.2019 г. и № 263 /14.05.2019 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в  Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

Членове: 1. Евгения Петкова - съдия в Районен съд - Монтана;

                2. Анелия Цекова – съдия в  Районен съд Монтана;

                3. Валя Младенова – съдия в  Районен съд Монтана    и

                4. Галина-Мария Иванова – административен секретар на Районен съд - Монтана се събра във връзка с провеждането на 10.06.2019 г. от 14.00 часа на обявения втори етап от конкурса – писмен изпит.

Комисията извърши проверка за получаването на уведомителните писма за датата и мястото на провеждане на втория етап от конкурса от  допуснатите кандидати.  На кандидатите от гр. Монтана уведомленията са връчени чрез призовкар, а на тези от други населени места – чрез пощенски оператор. При проверката се установи, че всички допуснати кандидати са уведомени.

На следващо място комисията взе решения относно техническото провеждане на втория етап на конкурса, при което комисията ще бъде подпомагана от системния администратор Мирослав Вълков съгласно заповед 263 /14.05.2019г.

1. Допуснатите кандидати – 10 /десет/ на брой ще участват на две групи от пет човека.

Вторият етап на конкурса – диктовка ще се проведе в канцеларията на съдебни секретари от Наказателна колегия по предварително обявеното в писмата до кандидатите.

2. Комисията приема Методика за оценяване на кандидатите, неразделна част от протокола.

Комисията определя проверката на работите на кандидатите съгласно Методиката да се извърши след провеждането на писмения изпит, след което ще бъдат изнесени списъците с класирането допуснати до трети етап – събеседване, в интернет страницата на РС - Монтана  и на таблата в двете сгради.

Комисията определя дата и място на провеждане за трети етап - събеседване на 12.06.2019 г.,  катоначалния час за допуснатите /получили оценка не по-ниска от 4 от втори етап/ ще бъде съобщен на кандидатите допълнително, в съдебна  зала №1 на РС Монтана в Съдебна палата Монтана.

До края на работния ден ще бъде изнесен резултата и ще се публикуват списъците с крайното класиране на кандидатите – на интернет страницата на РС Монтана и на таблата в двете сгради на съда.

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността  „Съдебен секретар” в  Районен съд - Монтана:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Михайлова

     ЧЛЕНОВЕ: 1. Евгения Петкова

           2. Анелия Цекова

           3. Валя Младенова

           4. Галина-Мария Иванова

AttachmentSize
ПРОТОКОЛ № 2 / 10.06.2019 г. - комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в Гражданско отделение на Районен съд-Монтана235.93 KB
Методика за оценяване на кандидатите за заемане на длъжност „съдебен секретар” - 10 юни 2019 година на втори етап на конкурса123.1 KB
Резултати от писмен изпит - диктовка - втори етап от Конкурс за длъжността „съдебен секретар”- 10.06.2019 г. – 14,00 часа115.08 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6