Заповед № 228 / 18.04.2019 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за извършване на звукозапис по дела в Районен съд Монтана

Submitted on [Fri, 04/19/2019 - 09:28]

З А П О В Е Д
228 /18.04.2019г.

На основание чл.80, ал.1, т.9 във връзка с ал.2 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 150, ал.3 от ГПК, във връзка с чл. 311, ал.3 вр. с  чл.237-239 от НПК,

НАРЕЖДАМ:

  1. УТВЪРЖДАВАМ Вътрешни правила за извършване на звукозапис по дела в Районен съд - Монтана, считано от датата на заповедта.
  2. ВЪЗЛАГАМ задълженията, регламентирани с Правилата по т. 1, на съдебните служители на длъжност системен администратор, съдебни секретари и съдебни деловодител, както и служителя с възложени функции на служител по сигурността на информацията.

3. Правилата да се публикуват във вътрешната служебна страница на съда – за сведение и изпълнение от служителите по т.2 и за сведение на всички съдии и съдебни служители – отговарят административният секретар и системният администратор.

4. Правилата да се публикуват на страницата на РС - Монтана в Интернет.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:

                                                /КРАСИМИР СЕМОВ/

AttachmentSize
Заповед № 228 / 18.04.2019 и Вътрешни правила за извършване на звукозапис по дела в Районен съд Монтана392.38 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6