ОБЯВЛЕНИЕ по ИЗП. Д. № 20181630410268

Submitted on [Fri, 04/12/2019 - 17:33]
15.04.2019
15.05.2019
Europe/Sofia

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
Районен съд - МОНТАНА
МОНТАНА, 27.03.2019г.
ИЗП. Д. № 20181630410268

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Обявявам по изпълнително дело  № 20181630410268,  ВТОРА публична продажба на недвижимо имущество собственост на ПРОТЕКТА ЕООД

ПРОДАВАНО ИМУЩЕСТВО

1. НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 48489.5.45.1по кадастралната карта на гр. Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 директор на АК, на един етаж със застроена площ от 25.00 кв.м. по скица, а по документ за собственост - 21.15 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, при граници по документ за собственост: от изток-площадка в подлеза към ж.п. гара, от запад-магазин № 1, от север-стена, от юг-проход в подлеза. Състои се от търговска зала и два склада.

При начална цена – 19 368,00 лв.

2. НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 48489.5.45.2по КК на гр. Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на изп. директор на АК, на един етаж със застроена площ от 28 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, при граници по документ за собственост: от изток-магазин № 2, от запад-стена откъм парк "Мемориал", от север-стена и от юг-проход на ж.п. гара. Състои се от търговска зала, бар и санитарен възел.                                                  При начална цена – 21 672,00 лв.

И двете сгради са построени в поземлен имот с идентификатор 48489.5.45 по КК на гр. Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на изп. дирекотр на АК, находящ се на бул. „Христо Ботев"- „Подлеза"

                              СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА

      Публичната продажба се провежда от  15.04.2019г.  до 15.05.2019 г.в Районен съд Монтана, с адрес Монтана 3400, Граф Игнатиев 4.

      Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач на  16.05.2019 г. от 10,30 часа в Районен съд Монтана.

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

      Тежести за недвижимите имоти: 1. Възбрана Вх. Рег. № 4776/30.08.2018 г. в полза на „Алианц Банк България” АД и Договорна ипотека /подновяване/ Вх. Рег. № 6849/17.11.2016 г., том 3 в полза на „Алианц Банк България” АД, съгласно представено Удостоверение от Имотен регистър – Монтана.

      Съгласно чл. 488, ал.2 ГПК ‑ Книжата за проданта се държат в канцеларията на  Районен съд Монтана, адрес Монтана 3400, Васил Левски 22 на разположение на всеки,  който се интересува от имота.

      Всички желаещи да огледат имотите могат да сторят това ВСЕКИ ДЕН по местонахождението му.

      Задатъкът  ‑ 10% върху началната цена на недвижимия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметката на Държавен съдебен изпълнител при РС МОНТАНА, сметка: IBAN BG09CECB97903312444000  при ЦКБ Монтана по изпълнително дело  № 20181630410268.

      За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица ‑ Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица ‑ Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Монтана, което се отразява в съответния регистър.

 

                                                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                    /КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6