ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20161630420051

Submitted on [Tue, 04/09/2019 - 17:17]
15.04.2019
15.05.2019
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20161630420051

Подписаната КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Монтана обявявам на интересуващите се, че от 15.04.2019  г.  до 15.05.2019 г. - 17,00 часа ще се проведе в канцеларията ми в гр.Монтана,ул. “Граф Игнатиев” № 4,  ВТОРА ПУБЛИЧНА  ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден,  на  следните   недвижими  имоти, собственост  на длъжника по ИД № 20051/2016 г. по описа на СИС при МРС Цеца Иванова Каменова, за удовлетворяване вземането на взискателя Тенка Първанова Минчева, а именно:

           1. 1/6 ид.ч. от ИМОТ с 81390.120.2по ККвземлището нагр. Чипровци, широколистна гора – букова, високостеблена, цялата с площ 10.001 дка, находящ се в местността „Въло лице”, ІІ категория, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора.

Начална цена, от която започва наддаването на 1/6 ид.ч. от имота  -     985,20 лв.

            2. 1/6 ид.ч. от ИМОТ №81390.120.3по КК в землището на гр. Чипровци; широколистна гора – букова, цялата с площ 11.001 дка, находящ се в местността „въло лице”, начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора .

Начална цена, от която започва наддаването на 1/6 ид.ч. от имота-    1083,84 лв.

           3. 1/6 ид.ч.от ИМОТ № 81390.42.104по КК в землището на гр. Чипровци, иглолистна гора – бял бор, цялата с площ 2.999 дка, находящ се в местността „Въло лице”, начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора.

Начална цена, от която започва наддаването на 1/6 ид.ч. от имота   -  389,28 лв.

            4. 1/6 ид.ч. от ИМОТ № 8139042.106по КК в землището на гр. Чипровци, широколистна гора – букова, цялата с площ 9.001 дка, находящ се в местността „Въло лице”, начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора.

Начална цена, от която започва наддаването на 1/6 ид.ч. от имота   -  1554,60 лв.

            5. 1/6 ид.ч. от ИМОТ №81390.42.113 по КК в землището на гр. Чипровци, смесена гора – широколистна гора – букова и иглолистна – бял бор, цялата с площ 9.548 дка, находящ се в местността „Стара река”, начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора.

Начална цена, от която започва наддаването на 1/6 ид.ч. от имота  -  682,20  лв.

            6. 1/6 ид.ч.отИМОТ  №81390.126.2 по КК в землището на гр. Чипровци, широколистна гора – букова, цялата с площ 4.001 дка, находящ се в местността „Проданица”, начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора.

Начална цена, от която започва наддаването на 1/6 ид.ч. от имота   -   441,36  лв.

 

Върху процеснитеимотиима вписана възбрана по делото ВХ. РЕГ. № 5269/13.10.2017 Г. с кредитор Тенка Първанова.

            Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това в понеделник, сряда и петък от 10.00 ч.  до  16.00часа  на адрес  землището на гр. Чипровци

Задатъкът /залогът/ - 10% върху началната цена  чл.489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на съдия изпълнител в Банка ЦКБ АД -  IBAN BG09 CECB 97903312444000, BIC-CECBBGSF по  ИД № 20051/2016 год. по описа на СИС при МРС.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на съдия-изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На  16.05.2019 г. в 10.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдия-изпълнител   съставя   протокол  и  обявява   купувача / чл.492 ГПК /.

 

гр. Монтана                           ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:               
22.03.2019  г.                                                                               /К. РАНГЕЛОВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6