ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗП. Д. № 20151630410034

Submitted on [Mon, 04/08/2019 - 15:38]
09.04.2019
09.05.2019
Europe/Sofia

ИЗП. Д. № 20151630410034

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

      Обявявам по изпълнително дело  № 20151630410034,  ПЪРВА публична продажба на недвижимо имущество, собственост на СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ СТАНОЕВ.

 

ПРОДАВАНО ИМУЩЕСТВО

 

1. Поземлен имот с  № 225019,находящ се в землището на село Говежда, с ЕКАТТЕ 15299, общ. Георги Дамяново, площ на имота 18.000 дка., начин на трайно ползване - дървопроизводствена площ, представляващ широколистна гора, находящ  се в местността ”Габровец”, при граници и съседи:

Имот №225020 - Дървопроизводствена площ на насл. на Симеон Г. Симеонов

Имот № 018023 - Ливада на Община Георги Дамяново

Имот №225018 - Дървопроизв. площ на насл. на Цона Маркова Петкова

Имот № 225001 - Дървопроизв. площ на МЗГ/ДА ДДС

Имот № 225017 - Дървопроизв-площ на  насл. на Петър Митов Петков

Имот № 016075 - Пасище мера на Община Георги Дамяново.

При начална цена, от която започна наддаването 3488,00 лв.

 

2. Поземлен имот №112022 в землището на с. Дълги Дел, обл. Монтана, с ЕКАТТЕ 24534, община Георги Дамяново  с площ на имота 56.000 дка, начин на трайно ползване - Залесена територия, частна собственост, вид на гората - широколистна гора, находящ се в местността ”Коларски  дол”,  при граници и съседи:

Имот № 000215 - Залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство.

При начална цена, от която започна наддаването 10 976,00 лв.

 

3.  Поземлен имот № 110014, в землището на с. Дълги Дел, с ЕКАТТЕ 24534, община Георги Дамяново, с площ от 5.000 дка, начин на трайно ползване -Залесена територия, частна собственост, широколистна гора, находяща се в местността ”Върла падина”, при граници и съседи:

Имот 000216 - залесена територия на МЗГ ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО

Имот 110013 - залесена територия на Неделко Кръстев Митов  и

Имот 110023 - залесена територия на  ДА ”Говежда”

При начална цена, от която започна наддаването 960,00 лв.

 

4. Поземлен имот № 142020, в землището на с. Дълги Дел, с ЕКАТТЕ 24534, община Георги Дамяново, с площ от 10.000 дка., Залесена територия, частна собственост, иглолистна гора, находящ се в местността ”Мала Боровица”,  при граници и съседи:

Имот № 142003 - залесена територия на Софрон Маринов Стоянов

Имот №  142002 - залесена територия на  насл на Мито Каменов Кръстев

Имот №  000087 - залесена територия на  МЗГ Държавно лесничейство.

При начална цена, от която започна наддаването 1936,00 лв.

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд МОНТАНА

МОНТАНА, 20.03.2019 г.

 

 

                 5. Поземлен имот № 158015, в землището на с. Дълги Дел, с ЕКАТТЕ 24534, община  Георги Дамяново, с площ от 3.000 дка., начин на трайно ползване – Залесена територия, частна собственост, широколистна гора, находяща се в местността „Габровец”, при граници и съседи:

Имот № 158017 - залесена територия на  МЗГ Държавно лесничейство

Имот № 158016 - залесена територия на Мирон Георгиев Иванов

Имот № 158014 - залесена територия на Валери Иванов Видов

Имот № 103002 -  пасище мера на Община Георги Дамяново

При начална цена, от която започна наддаването 576,00 лв.

 

6. Поземлен имот № 110017, в землището на село Дълги Дел, с ЕКАТТЕ 24534, община Георги Дамяново, с площ на имота 39.999 дка., начин на трайно ползване - залесена територия, вид на гората – иглолистна гора и широколистна гора, находящ се в местността ”Дренови рът”, при граници и съседи :

Имот № 000216 - залесена територия на МЗГ Държавно лесничейство

 

 

СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА

      Публичната продажба се провежда от 09.04.2019 г. до 09.05.2019 г. в Районен съд Монтана, с адрес Монтана 3400, Васил Левски 22.

      Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач на 10.05.2019 г. от 10:30 ч. в Районен съд Монтана.

 

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

            Тежести за недвижимите имоти: съгласно представеното Удостоверение от Имотен регистър - Монтана: Възбрана вх. Рег. № 3932/12.07.2016 год. и Възбрана вх. Рег. № 3109/05.05.2015 год.

 

      Съгласно чл. 488, ал.2 ГПК ‑ Книжата за проданта се държат в канцеларията на  Районен съд Монтана, адрес Монтана 3400, Васил Левски 22 на разположение на всеки,

който се интересува от имота.

      Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК по местонахождението му.

      Задатъкът  ‑ 10% върху началната цена на недвижимия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметката на Държавен съдебен изпълнител при РС МОНТАНА, сметка: IBAN BG09CECB97903312444000  при ЦКБ Монтана по изпълнително дело  № 20151630410034.

      За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица ‑ Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица ‑ Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Монтана, което се отразява в съответния регистър .

 

Имот № 110023 - залесена територия на  ДА „Говежда”

При начална цена, от която започна наддаването 7840,00 лв.

 

Държавен съдебен изпълнител

 

 

КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА

 

 

 

 

Изготвил: m_petrova

 

*04350151638*

 

гр. МОНТАНА,  ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №22

 

 

 

ИЗП. Д. № 20151630410034

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

      Обявявам по изпълнително дело  № 20151630410034,  Първа публична продажба на недвижимо имущество собственост на СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ СТАНОЕВ.

 

ПРОДАВАНО ИМУЩЕСТВО

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд МОНТАНА

Изх. №  4350/ 11.06.2015

МОНТАНА, 11.06.2015

 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор

48489.8.349.1.5 по КК И КР НА ГРАД Монтана, с адрес на имота град

Монтана ул. „ Клокотница „№ 9, ет 2, ап.5, намиращ се в сграда № 1

разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.8.349 с

предназначение ‑ ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1 с площ от 58.00 кв.м., заедно с прилежащите 5.58% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 48489..8.349.1.4, 48489.8.349.1.6, под обекта 48489.8.349.1.1, 48489.8.349.1.2, над обекта  48489.8.349.1.8

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.347.1.4 по КК И КР НА ГРАД Монтана, с адрес на имота град Монтана ул.               „Клокотница„ № 7, ет. 2, ап. 4, намиращ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.8.347 с предназначение ‑ ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1 с площ от 118.ЗО кв.м., заедно с прилежащото избено помещение № 11 с площ от 4.70 кв.м., както и 12.17% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 48489.8.347.1.5, под обекта 48489.8.347.1.2, 48489.8.347.1.1, 48489.8.347.1.3, над обекта 48489.8.347.1.6

Двата обекта са обединени в един обект.

 

НАЧАЛНА ЦЕНА

      Началната цена на подробно описания недвижим имот е 109 780.50 лв. / сто и девет хиляди седемстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки /.

 

СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА

      Публичната продажба се провежда от  30.06.2015г.  до 30.07.2015г. в Районен съд Монтана, с адрес Монтана 3400, Васил Левски 22.

      Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач на  31.07.2015г. от 10:30ч.    в Районен съд Монтана.

 

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

      Тежести за недвижимия имот:

      Съгласно чл. 488, ал.2 ГПК ‑ Книжата за проданта се държат в канцеларията на  Районен съд Монтана, адрес Монтана 3400, Васил Левски 22 на разположение на всеки,

 

гр.МОНТАНА,  ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №22

 

 

 

който се интересува от имота.

      Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК по местонахождението му.

      Задатъкът  ‑ 10% върху началната цена на недвижимия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметката на Държавен съдебен изпълнител при РС МОНТАНА, сметка: IBAN BG09CECB97903312444000  при ЦКБ Монтана по изпълнително дело  № 20151630410034.

      За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица ‑ Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица ‑ Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Монтана, което се отразява в съответния регистър .

 

Държавен съдебен изпълнител

 

КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА

 

Изготвил: m_petrova

 

*04350151638*

 

гр.МОНТАНА,  ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №22

 

 

 

ИЗП. Д. № 20151630410034

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

      Обявявам по изпълнително дело  № 20151630410034,  Първа публична продажба на недвижимо имущество собственост на СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ СТАНОЕВ.

 

ПРОДАВАНО ИМУЩЕСТВО

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд МОНТАНА

Изх. №  4350/ 11.06.2015

МОНТАНА, 11.06.2015

 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор

48489.8.349.1.5 по КК И КР НА ГРАД Монтана, с адрес на имота град

Монтана ул. „ Клокотница „№ 9, ет 2, ап.5, намиращ се в сграда № 1

разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.8.349 с

предназначение ‑ ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1 с площ от 58.00 кв.м., заедно с прилежащите 5.58% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 48489..8.349.1.4, 48489.8.349.1.6, под обекта 48489.8.349.1.1, 48489.8.349.1.2, над обекта  48489.8.349.1.8

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.347.1.4 по КК И КР НА ГРАД Монтана, с адрес на имота град Монтана ул.               „Клокотница„ № 7, ет. 2, ап. 4, намиращ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.8.347 с предназначение ‑ ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1 с площ от 118.ЗО кв.м., заедно с прилежащото избено помещение № 11 с площ от 4.70 кв.м., както и 12.17% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 48489.8.347.1.5, под обекта 48489.8.347.1.2, 48489.8.347.1.1, 48489.8.347.1.3, над обекта 48489.8.347.1.6

Двата обекта са обединени в един обект.

 

НАЧАЛНА ЦЕНА

      Началната цена на подробно описания недвижим имот е 109 780.50 лв. / сто и девет хиляди седемстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки /.

 

СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА

      Публичната продажба се провежда от  30.06.2015г.  до 30.07.2015г. в Районен съд Монтана, с адрес Монтана 3400, Васил Левски 22.

      Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач на  31.07.2015г. от 10:30ч.    в Районен съд Монтана.

 

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

      Тежести за недвижимия имот:

      Съгласно чл. 488, ал.2 ГПК ‑ Книжата за проданта се държат в канцеларията на  Районен съд Монтана, адрес Монтана 3400, Васил Левски 22 на разположение на всеки,

 

гр.МОНТАНА,  ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №22

 

 

 

който се интересува от имота.

      Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК по местонахождението му.

      Задатъкът  ‑ 10% върху началната цена на недвижимия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметката на Държавен съдебен изпълнител при РС МОНТАНА, сметка: IBAN BG09CECB97903312444000  при ЦКБ Монтана по изпълнително дело  № 20151630410034.

      За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица ‑ Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица ‑ Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Монтана, което се отразява в съответния регистър .

 

Държавен съдебен изпълнител

 

КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА

 

Изготвил: m_petrova

 

*04350151638*

 

гр.МОНТАНА,  ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №22

 

ИЗП. Д. № 20151630410034

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

      Обявявам по изпълнително дело  № 20151630410034,  Първа публична продажба на недвижимо имущество собственост на СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ СТАНОЕВ.

ПРОДАВАНО ИМУЩЕСТВО

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд МОНТАНА

Изх. №  4350/ 11.06.2015

МОНТАНА, 11.06.2015

 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор

48489.8.349.1.5 по КК И КР НА ГРАД Монтана, с адрес на имота град

Монтана ул. „ Клокотница „№ 9, ет 2, ап.5, намиращ се в сграда № 1

разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.8.349 с

предназначение ‑ ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1 с площ от 58.00 кв.м., заедно с прилежащите 5.58% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 48489..8.349.1.4, 48489.8.349.1.6, под обекта 48489.8.349.1.1, 48489.8.349.1.2, над обекта  48489.8.349.1.8

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.347.1.4 по КК И КР НА ГРАД Монтана, с адрес на имота град Монтана ул.               „Клокотница„ № 7, ет. 2, ап. 4, намиращ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.8.347 с предназначение ‑ ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1 с площ от 118.ЗО кв.м., заедно с прилежащото избено помещение № 11 с площ от 4.70 кв.м., както и 12.17% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 48489.8.347.1.5, под обекта 48489.8.347.1.2, 48489.8.347.1.1, 48489.8.347.1.3, над обекта 48489.8.347.1.6

Двата обекта са обединени в един обект.

 

НАЧАЛНА ЦЕНА

      Началната цена на подробно описания недвижим имот е 109 780.50 лв. / сто и девет хиляди седемстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки /.

 

СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА

      Публичната продажба се провежда от  30.06.2015г.  до 30.07.2015г. в Районен съд Монтана, с адрес Монтана 3400, Васил Левски 22.

      Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач на  31.07.2015г. от 10:30ч.    в Районен съд Монтана.

 

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

      Тежести за недвижимия имот:

      Съгласно чл. 488, ал.2 ГПК ‑ Книжата за проданта се държат в канцеларията на  Районен съд Монтана, адрес Монтана 3400, Васил Левски 22 на разположение на всеки,

 

гр.МОНТАНА,  ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №22

 

 

който се интересува от имота.

      Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК по местонахождението му.

      Задатъкът  ‑ 10% върху началната цена на недвижимия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметката на Държавен съдебен изпълнител при РС МОНТАНА, сметка: IBAN BG09CECB97903312444000  при ЦКБ Монтана по изпълнително дело  № 20151630410034.

      За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица ‑ Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица ‑ Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Монтана, което се отразява в съответния регистър .

 

Държавен съдебен изпълнител

 

КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА

 

Изготвил: m_petrova

 

*04350151638*

 

гр.МОНТАНА,  ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №22

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6