ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20181630410347

Submitted on [Thu, 03/28/2019 - 14:43]
09.04.2019
09.05.2019
Europe/Sofia

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд - МОНТАНА

МОНТАНА, 13.03.2019г.

ИЗП. Д. № 20181630410347

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Обявявам по изпълнително дело  № 20181630410347,  ПЪРВА публична продажба на недвижимо имущество собственост на съделителите: ИЛИЯ ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ, ИВАНКА ЕВТИМОВА ЦВЕТКОВА, СЕРГЕЙ БОРИСОВ ТИТОВ, ТАТЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА, ЦЕЦА ДИМИТРОВА РАФАИЛОВА

ПРОДАВАНО ИМУЩЕСТВО

1. 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 48489.8.354по КК и КР на град Монтана, одобрени със заповед № РД 18-29/05.04.2006 г. на Изп. директор на АК град Монтана с административен адрес: град Монтана, ул „Извора” № 99 и ул. "Клокотница” № 8А -  целият с площ от 483.00 кв.м., с трайно предназначение -  урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план 1213, кв 173 парцел XV.

При начална цена – 15 114,40 лв.

Както и построената в имота -  СГРАДА с идентификатор 48489.8.364.2 по КК и КР на град Монтана, общ Монтана, със застроена площ от 48.00 кв.м., брой етажи 2, с предназначение  - ЖИЛИЩНА СГРАДА ЕДНОФАМИЛНА

                                   При начална цена – 10 022,40 лв.

                              СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА

      Публичната продажба се провежда от  09.04.2019г.  до 09.05.2019 г.в Районен съд Монтана, с адрес Монтана 3400, Граф Игнатиев 4.

      Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач на  10.05.2019 г. от 10,30 часа в Районен съд Монтана.

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

      Тежести за недвижимите имоти:

      Съгласно чл. 488, ал.2 ГПК ‑ Книжата за проданта се държат в канцеларията на  Районен съд Монтана, адрес Монтана 3400, Васил Левски 22 на разположение на всеки,  който се интересува от имота.

      Всички желаещи да огледат имотите могат да сторят това ВСЕКИ ДЕН по местонахождението му.

      Задатъкът  ‑ 10% върху началната цена на недвижимия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметката на Държавен съдебен изпълнител при РС МОНТАНА, сметка: IBAN BG09CECB97903312444000  при ЦКБ Монтана по изпълнително дело  № 20181630410347.

      За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица ‑ Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица ‑ Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Монтана, което се отразява в съответния регистър.

                                                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
                 
                                                                                    /КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6