ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИД № 20171630410016

Submitted on [Mon, 03/11/2019 - 17:33]
12.03.2019
12.04.2019
Europe/Sofia

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
Районен съд - МОНТАНА
МОНТАНА, 20.02.2019 г.

ИЗП. Д. № 20171630410016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА
НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

Обявявам по изпълнително дело  № 20171630410016,  НОВА /ВТОРА/ публична продажба на недвижимо имущество собственост на ИВАН ВИКТОРИЕВ ОРИЗАРСКИ

ПРОДАВАНО ИМУЩЕСТВО

Поземлен имот – ДЪРВОПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩ от 5.434 дка широколистна гора, находяща се в землището на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, обл. Монтана в местността „Зелище”, представляваща имот № 209002, при граници и съседи: имот № 229019 – нива на „Елатауър” ООД; имот № 209003 – дървопроизводствена площ на Георги Видолов Петров; имот № 216012 – дървопроизводствена площ на МЗГ – ДЛ; имот № 229016 – нива на „Елтауър” ООД; имот № 229017 – нива на Никола Видолов Петров

При начална цена – 264.79 лв

                              СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА

      Публичната продажба се провежда от  12.03.2019 г.  до 12.04.2019 г. в Районен съд Монтана, с адрес Монтана 3400, Граф Игнатиев 4.

      Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач на 15.04.2019 г. от 10,30 часа в Районен съд Монтана.

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

      Тежести за недвижимия имот: 1. Възбрана Вх. Рег. № 1647/04.04.2016 г., том 1, № 48/2016 г. с кредитор „Софарма” АД.

      Съгласно чл. 488, ал.2 ГПК ‑ Книжата за проданта се държат в канцеларията на  Районен съд Монтана, адрес Монтана 3400, Васил Левски 22 на разположение на всеки,  който се интересува от имота.

      Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това ВСЕКИ ДЕН по местонахождението му.

      Задатъкът  ‑ 10% върху началната цена на недвижимия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметката на Държавен съдебен изпълнител при РС МОНТАНА, сметка: IBAN BG09CECB97903312444000  при ЦКБ Монтана по изпълнително дело  № 20171630410016.

      За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица ‑ Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица ‑ Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Монтана, което се отразява в съответния регистър.

                                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

                                                                                    /КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6