Заповед № 630 / 12.12.2018 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение

Submitted on [Wed, 12/12/2018 - 11:44]
12.12.2018
Europe/Sofia

 

ЗАПОВЕД
№ 630
гр.Монтана, 12.12.2018 г.

 

На основание чл.80, ал.1, т.2 и т.9, вр. с ал.2  от ЗСВ вр. с чл.29 вр. с  чл.30 вр. с чл.34, ал.1 от ПАС вр. и с Решение  на Общо събрание на съдиите, работещи в ГК при МРС по Протокол от 10.12.2018г.,  

НАРЕЖДАМ:

1.ВЪВЕЖДАМ единен входящ дневник в регистратурата при РС – Монтана, считано от 01.01.2019г., в който се вписват всички входящи документи постъпващи в регистратурата при РС – Монтана, независимо какво по вид дело следва да се образува или за какво по вид дело се отнасят.

Отбелязванията във входящия дневник се номерират последователно и в хронологичен ред на постъпването на книжата /документите/, с оглед докладването в хронологичен ред на постъпването им на разпределящите съдии.

Входящият дневник се завежда, води, съхранява и приключва съгласно изискванията на ПАС в регистратурата при РС – Монтана.

За въвеждането на единния входящ дневник, считано от 01.01.2019 г. – отговарят административен секретар – Г.М. Иванова и системен администратор М. Вълков.

2.ДОПЪЛВАМ Вътрешните правила за случайно разпределение на дела в РС – Монтана както следва:

т.5 се допълва накрая с следния текст:

За образувани дела от 01.01.2019г. се използва следната номерация на:

Първоинстанционни граждански дела се образуват по № на входящ документ от регистъра в регистратурата с №, който е пореден № от входящия дневник на регистратура – поредица от 1……n.

При образуване на делото в деловодната програма САС се използва поредния № от входящ дневник на регистратура. Пример: 315 ==> в САС се записва като входящ документ № 315/2019 в съответния код за гражданско дело.

Номерацията е както досега  - ще започва от № 1.

Пример: гр. дело № 1/2016, гр. дело ЧГД № 2/2016.

 

т.6. се допълва накрая със следния текст:

 За образувани дела от 01.01.2019г. се използва следната номерация на :

Първоинстанционни наказателни дела се образуват по № на входящ документ от регистъра в регистратурата с №, който е пореден № от входящия дневник на регистратура – поредица от 1……n.

При образуване на делото в деловодната програма САС се използва поредния № от входящ дневник на регистратура. Пример: 215 ==> в САС се записва като входящ документ № 215/2019 в съответния код за наказателно дело.

Номерацията е както досега  - ще започва от № 1.

Пример: НОХД № 1/2016, ЧНД № 2/2016.

т.19.2 се допълва накрая както следва:

При извънредни обстоятелства /обективна невъзможност/ съдия да се яви на работа, насрочени дела в открито съдебно заседание и делата, които изискват произнасяне със съдебен акт, се преразпределят на другите присъстващи съдии. След завръщане на работа на отсъствалия съдия, не приключените в т.ч. отложени дела се преразпределят отново на отсъствалия съдия, независимо от продължителността на отсъствието;

3. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор М. Вълков да публикува актуализираните правила във вътрешната служебна страница на Районен съд - Монтана - за сведение и изпълнение на съдиите и съдебните служители, както и в страницата на съда в Интернет.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:

                                   /КРАСИМИР СЕМОВ/

AttachmentSize
Заповед № 630 / 12.12.2018 - Вътрешни правила за случайно разпределение250.06 KB
2018-12-12 - Вътрешни правила за случайно разпределение1.06 MB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6