ОБЯВЛЕНИЕ № 1-189/2016 г.

Submitted on [Mon, 11/19/2018 - 10:45]
19.11.2018
19.12.2018
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е № 1-189/2016 г.

Подписаната Камелия Рангелова, Държавен Съдия-Изпълнител при Районен съд гр. Монтана обявявам на интересуващите се, че от 19.11.2018 г. до 19.12.2018 г. – 17,00 часаще се проведе в канцеларията ми в гр. Монтана, ул. “Граф Игнатиев” № 4, ПЪРВА публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следната ДВИЖИМА ВЕЩ - МПС, собственост на ДИЛЯН ЛЮБОМИРОВ АВРАМОВот гр. Монтана по изпълнително дело № 1-189/2016 г., за удовлетворение вземането на СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

ЛЕК АВТОМОБИЛ "ФОРД ФОКУС" с рег. № М 8136 ВК.  Рама № WF0BXXGCDBXK34153. Двигател № EDDCXK34153. Автомобила е с нарушено покритие на предна и задна броня – трайни драскотини. Нарушено покритие на задна лява и задна дясна страница. Липсва стъкло-повдигателен механизъм на предна лява врата. Нарушено лаково покритие на купето. Силно замърсена вътрешна тапицерия на купето. Всички гуми са износени на 90%.

НАЧАЛНА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО -                     

/на осн. Чл. 485 във връзка с чл. 468 от ГПК /               - 1800,00 лв.

Интересуващите се от имота /движими вещи/ могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това в понеделник, сряда и петък от 10,00 до 16,00 часа  по местонахождение на имота.

Върху процесното МПС има наложен запор от ДСИ по Изп. Дело              №  1-189/2016 г., считано от 30.03.2017 г.

Задатъкът /залогът/ - 10% върху НАЧАЛНАТА ЦЕНА на продаваемия се имот /движима вещ/  чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на съдия изпълнител в Банка ЦКБ АД гр. Монтана IBAN BG09 CECB 97903312444000- ИД № 1-189/2016 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифра и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Съдия-изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал. 4 ГПК/.

На20.12.2018 г. в 10,30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държавен Съдебен-Изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/

Гр. Монтана                                     Държавен Съдебен-Изпълнител …………………

05.11.2018 г.                                                                                                /К. РАНГЕЛОВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6