Заповед № 459 / 14.11.2017 и Вътрешните правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Монтана

Submitted on [Tue, 11/14/2017 - 18:34]


ЗАПОВЕД
 № 459
гр.Монтана, 14.11.2017 г.

На основание чл.80, ал.1, т.2 вр. с ал.2 от ЗСВ вр. с чл. 64 от ЗСВ, във връзка с Решение по протокол № 28/01.11.2017 г. на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”

НАРЕЖДАМ:

1.ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМ Вътрешните правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Монтана, както следва:
Нова редакция на точка 3.2.4. Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/.
Създава се нова точка 3.2.5. Актове по НОХД, за които не е получено потвърждение чрез уведомление от прокуратура за привеждане в изпълнение на присъдата, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказание „лишаване от свобода". Съгласно ПРОТОКОЛ № 28 от заседание на комисия ”Професионална квалификация и информационни технологии” към Пленума на ВСС, проведено на 01.11.2017 следва да се преустанови, считано от 05.11.2017г., публикуването в интернет сайтовете на съдилищата и в ЦУБИПСА на съдебни актове по наказателни дела - присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказания „лишаване от свобода“. Всички останали актове се публикуват по досегашния ред.
Въвежда се следния механизъм по изпълнение на чл. 64, ал.2 от ЗСВ:
- След влизане в сила на съдебния акт делото се връща в първоинстанционния съд, който изпраща препис от влезлия в сила съдебен акт на първоинстанционната прокуратура. Последната уведомява съда за предприети действия по привеждане в изпълнение, след което съдът публикува съдебния акт в интернет сайта си и в ЦУБИПСА;
- Уведомленията на прокуратурата са в толкова екземпляра, през колкото инстанции е преминало делото. Първоинстанционният съд изпраща екземпляр от уведомлението на по-горните инстанции и след получаването му, същите публикуват съдебните актове в интернет сайтовете си и в ЦУБИПСА.

 

Съдебните секретари – НК при МРС определени със заповед изключват отметка за публикуване акта по НОХД, след обработка на съдебния акт, за който не е получено писмено уведомление от прокуратурата за приведено изпълнение на съответната присъда по НОХД постановяваща ефективно наказание "лишаване от свобода".


Създава се нова 4.4. Деловодителите НК при МРС и архивари /в зависимост от това къде се намира НОХД/, поставят отметка за публикуване на делото, след получаване на уведомление от прокуратурата за приведено изпълнение на съответната присъда по НОХД постановяваща ефективно наказание "лишаване от свобода".
. Трябва да изглежда отметката по следния начин:


2. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор да публикува актуализираните правила във вътрешната служебна страница на Районен съд - Монтана - за сведение и изпълнение на съдиите и съдебните служители, както и в страницата на съда в Интернет.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:
/КРАСИМИР СЕМОВ/


 

AttachmentSize
Заповед № 459 / 14.11.2017 - допълване на Вътрешните правила за публикуване на съдебните актове302.55 KB
2017-11-14 Вътрешните правила за организацията на публикуването на съдебните актове350.18 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6