Заповед № 458 / 14.11.2017 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение

Submitted on [Tue, 11/14/2017 - 17:15]

 


 

ЗАПОВЕД
№ 458
гр.Монтана, 14.11.2017 г.

На основание чл.80, ал.1, т.2 вр. с ал.2 от ЗСВ във връзка с чл. 384а НПК, във връзка с Решение по протокол № 28/01.11.2017 г. на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” във връзка с моя заповед № 449/06.11.2017 г.,

НАРЕЖДАМ:

1. ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМ Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Районен съд - Монтана, както следва:
Създава се нова т. 8.5. Образува се нова група за разпределение "НОХД-споразумение" - Съгласно ПРОТОКОЛ № 28 от заседание на комисия ”Професионална квалификация и информационни технологии” към Пленума на ВСС, проведено на 01.11.2017, Комисия “Професионална квалификация и информационни технологии”, съгласно което се препоръчва следния механизъм по изпълнение на чл. 384а от НПК: В случаите на чл. 384а, ал.1, споразумението (и съответните материали към него) се отделя и се образува в ново дело - НОХД-споразумение. Като начален документ за образуване на делото се ползва споразумението. След приключване на делото (образувано по споразумението), същото се прилага незабавно към НОХД (образувано по обвинителния акт). Шифъра е съгласно обвинителния акт по престъплението.

2. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор да публикува актуализираните правила във вътрешната служебна страница на Районен съд - Монтана - за сведение и изпълнение на съдиите и съдебните служители, както и в страницата на съда в Интернет.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:
/КРАСИМИР СЕМОВ/
  

AttachmentSize
14.11.2017 - Вътрешни правила за случайно разпределение747.28 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6