КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” ПРИ РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА

Submitted on [Wed, 11/30/2016 - 14:58]
01.12.2016
01.01.2017
Europe/Sofia

ПРОТОКОЛ № 1 / 10.01.2017 - конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в Районен съд-Монтана


 О Б Я В Л Е Н И Е

 НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД 477/28.11.2016 г.
НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД -МОНТАНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТА “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” ПРИ РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА -  1 ЩАТНА БРОЙКА
 
Кратко описание на основните професионални задължения и отговорности за длъжността "съдебен деловодител" в Наказателно отделение при Районен съд - Монтана:
Приема и обработва обвинителни актове, тъжби /жалби/, протести и др. документи, води входящ и изходящ дневник на електронен или на  хартиен носител, образува и придвижва наказателни   дела,  прилага новопостъпили документи /подрежда и номерира документите към делата/, подготвя делата за доклад,  изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото, изготвя и изпраща уведомления за присъди и определения по делата /бюлетини за съдимост, карти за обвиняеми лица/, изготвя преписи от документи, присъди и определения, вписва данни по делото, ръчно и на компютър, прави справки по делата, приема, съхранява и освобождава веществени доказателства по делата, извежда статистически данни по делата, проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията докладчик; извършва проверка и предава в архива делата, но не по-рано от два месеца след приключването им; води описна книга,   книга за изпълнение на присъдите,  книга за обжалваните дела, привежда в изпълнение постановените присъди и определения, изпълнява други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед от председателя на съда или възложени му от съдебния администратор/административния секретар.
Минимални  изисквания за заемане на длъжността:
За съдебен деловодител се назначава лице, което:
-         е български гражданин;
-         е навършило пълнолетие;
-         има   завършено   средно   образование,
-         не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер,
-         не е поставено под запрещение;
-         не е лишено по съответен ред от правото да заемаопределена длъжност;
-         отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в Правилника за съдебната администрация, в Класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
-         да не са налице обстоятелствата по чл.132 от ПАС, вр. чл.107а, ал.1 от КТ;
-         образователна степен - средно образование;
- отлични компютърни и машинописни умения, да притежава добри практически умения и задълбочени познания  за работа със системен и приложен софтуер,  съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
-         лични  делови качества – инициативност,  оперативност, организационни способности, комуникативност /работа с граждани/ и  способност  за  работа  в екип.
Специфични изисквания за заемане на длъжността  „съдебен деловодител”:
-         кандидатът следва да притежава необходимите нравствени качества -  лоялност, комуникативност, етично и авторитетно поведение, подобаващо на институцията РС- Монтана и професионални качества – компетентност, отговорност, експедитивност  и знания и умения за реализиране на полезни идеи.
Необходими документи:
Заявление за участие в конкурс /по образец/ с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата, към което кандидатът прилага:
 1. автобиография;
 2. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
3. декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 131 ПАС /по образец/;
4. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5. копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
6. свидетелство за съдимост – оригинал;
7.  медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;
8.  документ (медицинско удостоверение), със заверка  че кандидатът не  се води на психиатричен отчет, издаден по местоживеене – оригинал;
9.  копия от документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен ;
10. копия от други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността;
11. копие от лична карта.
12. пълномощно за подаване на документи ( когато не се подават лично от кандидата).
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
При подаване на документите да се предоставят и оригиналите на дипломите и сертификатите за справка.
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на три етапа, като до втори и всеки следващ  етап ще бъдат допуснати кандидатите, успешно издържали предходния етап.
- Първи етап по документи – разглеждане и оценка на постъпилите заявления и допускане до втори етап на конкурса;
тори етап – писмен изпит за проверка на познанията по машинопис,   стилистика, правопис, граматика и пунктуация и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/ и подзаконова нормативна база и други нормативни документи, свързани с дейностите в съда.
- Трети етап – събеседване с допуснатите кандидати.
Датите за провеждане на писмения изпит и събеседването с допуснатите кандидати ще бъдат обявени писмено при условията на чл. 93, ал.3 от КТ.
Оценяването на кандидатите ще се извърши в съответствие с одобрена от комисията по провеждане на конкурса методика.
Минимален размер на основната месечна заплата: 539 лв. и минимален ранг за длъжността – V-ти  – 25лв.
Място и краен срок за подаване на документите:
Документите могат да се подават на адрес: Районен съд - Монтана, ул. "Васил Левски" №22, ет.1, стая 1 при  административен секретар на РС-Монтана, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Крайният срок изтича след 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.      Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 096/395 160. 
Функционалната типова длъжностна характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите и на страницата на съда в Internet.
Документите се подават лично от кандидата или чрез пълномощник, като при приемането им се регистрират  с номер и дата.
Обявата е публикувана на 30.11.2016г. във вестник Слово.
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС МОНТАНА
КРАСИМИР СЕМОВ

 

AttachmentSize
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТ – СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА3.03 MB
Заповед № 477 / 28.11.2016 - на административния ръководител на РС Монтана177.75 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - Съдебен Деловодител (PDF)83.11 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - Съдебен Деловодител (DOC)23.5 KB
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - Съдебен Деловодител (PDF)83.71 KB
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - Съдебен Деловодител (DOC)26.5 KB
ОБЯВЛЕНИЕ78.82 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6