Заповед № 423 / 26.10.2016 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение

Submitted on [Fri, 10/28/2016 - 11:02]

 

 
З А П О В Е Д
№423
гр.Монтана, 26.10.2016г.
        
         На основание чл.80, ал.1, т.2вр. с ал.2 от ЗСВ във връзка с прието решение от Общото събрание на съдиите в Районен съд Монтана, проведено на 24.10.2016г.,
 
НАРЕЖДАМ:
        
1.          ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМ Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Районен съд Монтана, считано от 26.10.2016г., както следва:
Вт.21.2. след последното изречение се добавя: „В случаите на отсъствие на съдията докладчик поради обективна причина – заболяване, до един месец насрочените граждански дела в открито съдебно заседание се преразпределят на другите присъстващи съдии.
След завръщането му на работа, неприключените дела /отложени/ му се преразпределят отново.
При продължително отсъствие повече от един месец делата посочени по горе се довършват от докладчика, на когото са преразпределени.”
 
2. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор да публикува актуализираните правила във вътрешната служебна страница на Районен съд Монтана – за сведение и изпълнение на съдиите и съдебните служители, както и в страницата на съда в Интернет.
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА:
 
                                     /КРАСИМИР СЕМОВ/
 

 

AttachmentSize
Заповед № 423 / 26.10.2016147.27 KB
2016-10-26 Вътрешни правила за случайно рапределяне на делата636.38 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6