• user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1 query: SELECT e.event_start, e.event_end, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM d6_event e INNER JOIN d6_event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone WHERE nid = 331 in /home/montana/public_html/sites/all/modules/event/event_database.mysqli.inc on line 12.
  • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1 query: SELECT n.nid, n.uid, n.title, n.type, e.event_start, e.event_start AS event_start_orig, e.event_end, e.event_end AS event_end_orig, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM d6_node n INNER JOIN d6_event e ON n.nid = e.nid INNER JOIN d6_event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone WHERE n.status = 1 AND ((e.event_start >= '2023-05-31 00:00:00' AND e.event_start <= '2023-07-01 23:59:59') OR (e.event_end >= '2023-05-31 00:00:00' AND e.event_end <= '2023-07-01 23:59:59') OR (e.event_start <= '2023-05-31 00:00:00' AND e.event_end >= '2023-07-01 23:59:59')) GROUP BY n.nid HAVING (event_start >= '2023-06-01 00:00:00' AND event_start <= '2023-06-30 23:59:59') OR (event_end >= '2023-06-01 00:00:00' AND event_end <= '2023-06-30 23:59:59') OR (event_start <= '2023-06-01 00:00:00' AND event_end >= '2023-06-30 23:59:59') ORDER BY event_start ASC in /home/montana/public_html/sites/all/modules/event/event_database.mysqli.inc on line 104.

Заповед № 463/ 24.11.2015 - на административния ръководител на РС Монтана - комисии за конкурси за секретар и деловодител

Submitted on [Tue, 11/24/2015 - 17:28]
00.00.

 ЗАПОВЕД

 
 
На основание чл.80, ал.1, т.8 от Закона за съдебната власт във връзка с чл.134, ал.1и ал.4 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/, във връзка с моя заповед № 378/20.10.2015 г. за обявяване и провеждане на конкурса за заемане на длъжността „съдебен секретар” и „съдебен деловодител” в РС-Монтана,
РАЗПОРЕЖДАМ:
 
1. НАЗНАЧАВАМ комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжност „съдебен секретар” в РС Монтана в състав:
Председател – Румяна Михайлова – заместник на административния ръководител-заместник председател на Районен съд Монтана
И членове:
1. Eвгения Петкова – съдия в РС-Монтана;
2. Валя Младенова  – съдия в РС-Монтана;
3. Галина-Мария Иванова – административен  секретар на РС Монтана.
2. НАРЕЖДАМ конкурсът  да бъде проведен от комисията  по обявения начин, съгласно заповед № 378/20.10.2015 г. при спазване изискванията на Глава девета от ПАС.
3. ВЪЗЛАГАМ наМирослав Вълков - системен администратор да подпомага комисията при провеждането на втори етап на конкурса – писмен изпит за проверка на познанията на кандидатите по машинопис,   стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

4. Заповедта да се сведе до знанието на комисията и  системния администратор - за сведение и изпълнение, както и да се публикува в Интернет страницата на РС-Монтана и във вътрешната служебна страница на съда – отговарят административният секретар и системният администратор.
 
АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6