Заповед № 462 / 24.11.2015 - на административния ръководител на РС Монтана - комисии за конкурси за секретар и деловодите

Submitted on [Tue, 11/24/2015 - 17:27]
24.11.2015
Europe/Sofia

 ЗАПОВЕД

 
 
На основание чл.80, ал.1, т.8 от Закона за съдебната власт във връзка с чл.134, ал.1 и ал.4 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/, във връзка с моя заповед № 378/20.10.2015 г. за обявяване и провеждане на конкурса за заемане на длъжността „съдебен секретар” и „съдебен деловодител” в РС-Монтана,
РАЗПОРЕЖДАМ:
 
1. НАЗНАЧАВАМ комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „съдебен деловодител” в РС Монтана в състав:
Председател – Румяна Михайлова – заместник на административния ръководител-заместник председател на Районен съд Монтана
И членове:
1. Зоя Христова – съдия в РС-Монтана;
2. Иван Мичев  – съдия в РС-Монтана;
3. Галина-Мария Иванова – административен  секретар в РС-Монтана.
2. НАРЕЖДАМ конкурсът  да бъде проведен от комисията  по обявения начин, съгласно заповед № 378/20.10.2015 г. при спазване изискванията на Глава осма от ПАС.
3. ВЪЗЛАГАМ наМирослав Вълков - системен администратор да подпомага комисията при провеждането на втори етап на конкурса – писмен изпит за проверка на познанията на кандидатите по машинопис,   стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

4. Заповедта да се сведе до знанието на комисията и на системния администратор - за сведение и изпълнение, както и да се публикува в Интернет страницата на РС-Монтана и във вътрешната служебна страница на съда – отговарят административният секретар и системният администратор.
 
АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6