Заповед №441/ 06.11.2015 - на административния ръководител на РС Монтана - за промяна на Вътрешни правила за организация на работата при предоставянето на услугата за извършване на безналични плащания на държавни такси

Submitted on [Fri, 11/06/2015 - 11:29]
06.11.2015
Europe/Sofia
З А П О В Е Д
№ 441
Гр.Монтана, 06.11.2015г.
 
На основание чл.80, ал.1, т.1 вр. чл.80, ал.2 от ЗСВ вр. с чл.210, т.4 ЗСВ вр. счл.9 от ЗСВ вр. с Решение по протокол №37/29.09.2015г., от заседание на Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“ към Висш съдебен съвет относно внедряване в експлоатация във всички съдилища на Централизираната система за случайно разпределение на дела (ЦСРД), считано от 01.10.2015г. - софтуер на фирма "Смарт Системс 2010" ЕООД с интернет адрес  https://webrand.justice.bg, вр. с Решения на Общо събрание на съдите в РС Монтана от 05.11.2015г.
НАРЕЖДАМ:
 
1. ИЗМЕНЯМ Вътрешните правила за случайно разпределение на дела в РС Монтана, считано от датата на заповедта, както следва:
В т.21.1. се добавя – „искания по чл.40, ал.4 от ДОПК, искания по чл.381, ал.1 НПК, искания по чл.154, ал.1 – ал.3 от ЗЗ”;
В т.21.5.4. се добавя – „В случаите на наложило се отсъствие /независимо от причините за отсъствие/ на определения на случаен принцип съдия – докладчик, делото се докладва за преразпределение между присъстващите съдии в гражданското отделение на РС Монтана”;
Създава се т.21.5.7. – „Делата по общия исков ред, които съдържат особено искане за допускане за обезпечение, се разпределят в гражданското отделение на РС Монтана между присъстващите на работа съдии, изключвайки тези, които отсъстват за по–продължително време”;
2.Заповедта да се сведе до знанието на всички съдии и служители при двете отделения на РС Монтана чрез публикуване във вътрешната страница на РС Монтана – за сведение и изпълнение – отговарят административен секретар и системен администратор.
3.Да се актуализират Вътрешните правила за случайно разпределение на дела при РС Монтана, в т.ч. и на Интернет страницата на РС Монтана – отговарят административен секретар и системен администратор.
 
АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА:
/КРАСИМИР СЕМОВ/
 
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6