Заповед № 434 / 03.112015 - на административния ръководител на РС Монтана - за промяна на Вътрешните правила за случайно разпределение на дела в РС Монтана

Submitted on [Wed, 11/04/2015 - 17:45]
04.11.2015
Europe/Sofia

З А П О В Е Д

№ 434
Гр.Монтана, 03.11.2015г.
 
На основание чл.80, ал.1, т.1 вр. чл.80, ал.2 от ЗСВ вр. с чл.210, т.4 ЗСВ вр. счл.9 от ЗСВ вр. с Решение по протокол №37/29.09.2015г., от заседание на Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“ към Висш съдебен съвет относно внедряване в експлоатация във всички съдилища на Централизираната система за случайно разпределение на дела (ЦСРД), считано от 01.10.2015г. - софтуер на фирма "Смарт Системс 2010" ЕООД с интернет адрес  https://webrand.justice.bg,
НАРЕЖДАМ:
 
1. ИЗМЕНЯМ Вътрешните правила за случайно разпределение на дела в РС Монтана, считано от датата на заповедта, както следва:
В т.1 се заличава израза „единствено” и се добавя – „и на дежурните съдии в наказателно отделение”.
В т.11 се добавя – „Дежурен съдия в наказателно отделение разполага с електронен подпис (КЕП) и при необходимост от разглеждане на дело по дежурство извършва регистрацията и разпределението на новообразуваното дело в Системата за Случайно Разпределение на Делата(ССРД).
2. Заповедта да се сведе до знанието на всички съдии и служители при двете отделения на РС Монтана чрез публикуване във вътрешната страница на РС Монтана – за сведение и изпълнение – отговарят административен секретар и системен администратор.
3. Да се актуализират Вътрешните правила за случайно разпределение на дела при РС Монтана във връзка с издаването на КЕП на съдиите от наказателно отделение за работа със Система за Случайно Разпределение на Делата(ССРД) през периода на дежурство на съответния съдия, в т.ч. и на Интернет страницата на РС Монтана – отговарят административен секретар и системен администратор.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА:
/КРАСИМИР СЕМОВ/
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6