Съобщение от Районен съд Монтана относно въвеждане издаването на електронно свидетелство за съдимост

Submitted on [Fri, 04/12/2013 - 13:01]
 
Лого  

3400 , гр. Монтана, ул.”Васил Левски” № 22; тел./факс:096/300682;
 е-mail:
montana_sad@mail.bg; http://www.montana-rs.org/

  РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА съобщава на своите клиенти, че във връзка с въвеждане издаването на електронно свидетелство за съдимост на лица, които нямат съставени бюлетини за съдимост и/или бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а от НК, което се извършва от Министерство на правосъдието, считано от 15.02.2013г., следва да се има предвид, че при издаване на електронно свидетелство за съдимост е необходим квалифициран електронен подпис, съгласно разпоредбата на чл.35а от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост /ДВ,бр.24/2008 г., изм. ДВ, бр.14 от 12.02.2013 г. и попр., бр. 15 от 15.02.2013 г./, а именно:
Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Издаване на електронно свидетелство за съдимост се извършва от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път. Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред.
(2) Електронно свидетелство за съдимост не се издава в случаите по чл. 33, ал. 3 и 4.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава чрез попълване на данни в обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подписили друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(4) Заявител може да бъде само физическо лице, на което е издаден квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(5) След идентифициране на заявителя и въвеждането от негова страна на пълна информация за ЕГН и допълнителна информация за име, презиме и фамилия с английска транслитерация, съответстващи на документа за самоличност, системата генерира уникален код на заявката и визуализира информация, чрез която да се заплати държавна такса за извършване на услугата.
(6) Министерството на правосъдието предоставя възможност на заявителя да въведе електронен адрес за получаване на код за достъп до електронното свидетелство за съдимост. Електронното свидетелство за съдимост е достъпно чрез предоставения код не по-късно от три работни дни след постъпване на държавната такса по посочената банкова сметка.
(7) Електронното свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерството на правосъдието и се съхранява безсрочно в информационната му система.
(8) Електронното свидетелство за съдимост е достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница чрез предоставения код за достъп, визуализирано по образец, съгласно приложение № 6.
(9) Електронното свидетелство за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.
(10) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
(11) Вписаните в електронното свидетелство за съдимост данни удостоверяват статуса за лицата по ал. 1.
(12) Всички обстоятелства във връзка с издаване на електронно свидетелство за съдимост се съхраняват безсрочно в информационната система на Министерството на правосъдието.
 

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6