МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗАПОВЕД ЛС-И-317 / 12.03.2013 - Конкурс за длъжността “съдия по вписванията” при районните съдилища

Submitted on [Fri, 04/12/2013 - 08:57]
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД
На основание чл.282, ал.1 от Закона за съдебната власт,
I.    НАСРОЧВАМ:
За районните съдилища в гр. Асеновград, Белоградчик, Брезник, Варна, Генерал Тошево, Гълъбово, Добрич, Дряново, Каварна, Карнобат, Кубрат, Кърджали, Кюстендил, Лом, Малко Търново, Несебър, Никопол, Нови Пазар, Пазарджик, Пирдоп, Стара Загора, Тервел, Троян, Хасково, Чепеларе - по една свободна длъжност.
За районен съд гр. Монтана - две свободни длъжности.
Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Гражданскопроцесуален кодекс - Обща част и Част шеста “Охранителни производства”, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Семеен кодекс, Закон за наследството, Закон за собствеността, Закон за държавната собственост, Закон за общинската собственост, Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи, Закон за горите, Закон за кадастъра и имотния регистър, Търговски закон - Част четвърта, Закон за особените залози, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Закон за устройство на територията, Закон за търговския регистър, Закон за задълженията и договорите, Закон за арендата в земеделието, Закон за управление на етажната собственост, Правилник за вписванията,Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
Писменият изпит под формата на тест да се проведе в сградата на Министерството на правосъдието - гр. София, ул. Славянска № 1 на 15.06.2013 г., с начален час 10.00 часа и продължителност 2 астрономически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувана в интернет-страницата му- www.justice.governmcnt.bg най-малко 7 дни преди датата на писмения изпит.
II. ОПРЕДЕЛЯМ следния ред за провеждане на
конкурса:
1 .Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата, в 14- дневен срок от обнародване на настоящата заповед в '‘Държавен вестник”, по образец, публикуван на Интернет-страницата на Министерството на правосъдието. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат: нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование по специалността „Право” и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография, подписана от кандидата; копие от лична карта; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс за съдии по вписванията - оригинал; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване - оригинал и декларация по чл. 162 от Закона за съдебната власт.
2.                Кандидатите за конкурса могат да участват в класирането за длъжността “съдия по вписванията’' най-много за два съдебни района, посочени в заявлението в поредността, в която желаят да бъдат класирани.
3.                         В 14 - дневен срок от изтичане на срока по т.1 се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на Интернет-страницата на министерството. В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни                            документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите.
4.                В 14-дневен срок от изтичане на срока за изправяне на нередовните заявления, се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати, които са отстранили нередовностите и списък на кандидатите с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите в посочения по-горе срок, както и обобщен списък на всички допуснати до конкурса
кандидати. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата
на Министерството на правосъдието и на Интернет-страницата на министерството.
5.                Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието. В 14-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията, същата изготвя регламент за провеждане на писмения и устния изпит и въпросник за устния изпит, които се одобряват от министъра на правосъдието, обявяват се на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на Интернет-страницата на Министерството на правосъдието.
6.                За резултатите от писмения изпит, конкурсната комисия изготвя протокол, който се обявява в 7-дневен срок след провеждането му, едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на Интернет-страницата на министерството.
7.                До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не по-нисък от 4,50.
8.                Устният изпит се провежда в едномесечен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит, по график за явяване на участниците. Списъкът и графикът се обявяват по посочения начин не по-късно от 5 дни преди началото на този изпит.
9.                За резултатите от устния изпит, комисията изготвя протокол.
10.            Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол, който в 7-дневен срок изпраща на министъра на правосъдието с оглед правомощието му по чл.284, ал.4 от ЗСВ.
11.            Резултатът от класирането се обявява на видно място в сградата на министерството, на Интернет-страницата и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл.95, ал.2 от КТ.
Настоящата заповед да се обнародва в “Държавен вестник”, да се публикува в един централен ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответния районен съд и на Интернет-страницата на Министерството на правосъдието.
Копие от настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности” и на председателите на районите съдилища в гр. Асеновград, Белоградчик, Брезник, Варна, Генерал Тошево, Гълъбово, Добрич, Дряново, Каварна, Карнобат, Кубрат, Кърджали, Кюстендил, Лом, Малко Търново, Монтана, Несебър, Никопол, Нови Пазар, Пазарджик, Пирдоп, Стара Загора, Тервел, Троян, Хасково, Чепеларе - за сведение и изпълнение.
 
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6