РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА обявява КОНКУРС за назначаване на длъжността "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ" наказателно деловодство

Submitted on [Sun, 09/02/2012 - 09:30]
25.09.2012 09:30
25.10.2012 17:00
Europe/Sofia
РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА обявява КОНКУРС за назначаване на длъжността
„СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” наказателно деловодство, Наказателно отделение в Районен съд - Монтана
в съответствие със Заповед №303 /18.09.2012 г. на Административния ръководител- председателя на съда
при следните изисквания:
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
За съдебен деловодител се назначава лице, което:
- е пълнолетен български гражданин ;
- има   завършено   средно   образование,
- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, в т.ч. по Глава Пета и Глава Шеста от НК на РБ ;
- не е поставено под запрещение ;
- не е лишен от правото да заема определена длъжност ;
- не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително ;
- не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик ;
- не е народен представител ;
- не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия ;
- образователна степен - средно образование;
- отлични компютърни умения, да притежава добри умения и задълбочени познания по общи деловодни техники, на съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
- лични делови качества – инициативност, оперативност, организационни способности, комуникативност /работа с граждани/ и способност за   работа в екип.
Специфични изисквания съгласно чл.155, ал.1, т.3 от ПАРОАВАС за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на РС Монтана :
- трудов стаж – минимум 3 години, като предимство ще е работа на такава длъжност или на друга, пряко свързана длъжност, по време на което кандидатът е придобил специфичните знания, умения и способност да изпълнява успешно описаните задължения;
- кандидатът следва да притежава необходимите нравствени качества - лоялност, комуникативност, етично и авторитетно поведение, подобаващо на институцията РС Монтана и професионални качества – компетентност, отговорност, експедитивност и знания и умения за реализиране на полезни идеи.
Начин на провеждане на конкурса – на три етапа :
- І етап - допускане на подалите документи кандидати, ако отговарят на посочените изисквания ;
- ІІ етап – практическа задача, свързана с проверка на правописните и компютърни умения на кандидатите.
- ІІІ етап - събеседване с допуснатите кандидати.
Необходими документи за участие в конкурса:
заявление за участие в конкурс /типова бланка/, към което кандидатът прилага;
- автобиография - тип CV;
декларация по чл.156, ал.2, т.1 от ПАРОАВАС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, в т.ч. по Глава Пета и Глава Шеста от НК на РБ; не е лишен от правото да заема определена длъжност (по образец);
- свидетелство за съдимост - оригинал
- медицинско свидетелство за постъпване на работа  – оригинал;
- документ (медицинско удостоверение), със заверка че кандидатът не     се води на психиатричен отчет, издаден по местоживеене – оригинал;
- копия от документи, удостоверяващи придобита образователно - квалификационна степен ;
- копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка ;
- копие от лична карта;
- копия на други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията за обявената длъжност ;
- препоръки (по желание на кандидата)
- пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата).
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
Място и срок за подаване на документи:
- Районен съд - Монтана, ул. "Васил Левски" №22, ет.1, стая1 при  административен секретар на РС-Монтана, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа.
- крайният срок изтича след 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.
За повече информация на телефон 096/395 160.
Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.
Функционалната типова длъжностна характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите и на страницата на съда в Internet.
Описание на длъжността - осигурява производството по висящи наказателни дела и влезли в сила съдебни актове..
Размер на основната заплата съгласно Класификатора на длъжностите в съдебната система - от 482 лв. до 542 лв. в зависимост от придобития трудов стаж.
Допълнителни условия:Първоначален договор се сключва със срок на изпитване в полза на работодателя.
Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще се обявяват на интернет-страницата на Районен съд Монтана – www.montana-rs.org и на таблата на Съдебната палата -Монтана.
Обявлението да се публикува във вестник „Монтпрес” на 25 септември 2012г.

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6