Заповед № 295 / 10.09.2012 - относно провеждане на конкурса за заемане на длъжността „призовкар” в Районен съд - Монтана

Submitted on [Fri, 09/14/2012 - 15:52]
14.09.2012 15:51
Europe/Sofia

Заповед № 295 / 10.09.2012 - относно провеждане на конкурса за заемане на длъжността „призовкар” в Районен съд - Монтана


3400 , гр. Монтана, ул.”Васил Левски” № 22; тел./факс:096/300682;
е-mail: montana_sad@mail.bg; http://www.montana-rs.org/

ЗАПОВЕД

№ 295 /10.09.2012 г.

На основание чл.80, ал.1, т.8 от Закона за съдебната власт във връзка с чл.154, ал.1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативни съдилища /ПАРОАВАС/, във връзка с моя заповед №259/31.07.2012г. за обявяване и провеждане на конкурса за заемане на длъжността „призовкар” в РС-Монтана
РАЗПОРЕЖДАМ:

1. НАЗНАЧАВАМ комисия в състав:
Председател – Румяна Михайлова – заместник на административния ръководител-заместник председател на Районен съд Монтана
И членове:
1. Анелия Цекова – съдия в РС-Монтана;
2. Галина-Мария Иванова – административен секретар в РС-Монтана;
3. Дора Славчева – призовкар в РС-Монтана;
4. Жарко Шкрибайло – призовкар в РС-Монтана.

2. НАРЕЖДАМ конкурсът да бъде проведен от комисията по обявения начин, съгласно заповед №259/31.07.2012г. при спазване изискванията на Глава деветнадесета от ПАРОАВАС.
3. Заповедта да се сведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение, както и да се публикува в Интернет страницата на РС-Монтана и във вътрешната служебна страница на съда – отговарят административният секретар и системният администратор.
 

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6