September 2017

Заповед № 333 / 13.09.2017 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение

Submitted on [Wed, 09/13/2017 - 14:37]

ЗАПОВЕД
№ 333
13.09.2017г.

        

На основание чл.80, ал.1, т.2вр. с ал.2 от ЗСВ във връзка със ЗИД на НПК, обн. ДВ, бр.63/04.08.2017г. в сила от 05.11.2017г. вр. с  ПАС - Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр.68 от 22.08.2017г., в сила от 22.08.2017г. вр. с чл.251г, ал.1 от ЗЕС вр. с чл.35, ал.4 от ПАС вр. с § 5 от ПЗР на ПОНС

 

НАРЕЖДАМ:

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6