cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20171630420154 | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20171630420154

Submitted on [Wed, 07/18/2018 - 12:47]
03.09.2018
03.10.2018
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20171630420154

Подписаната ЛЕНОЧКА ГЕОРГИЕВА – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Монтана обявявам на интересуващите се, че от 03.09.2018 г.  до 03.10.2018 г. - 17,00 часа ще се проведе в канцеларията ми в гр.Монтана, ул. “Граф Игнатиев” № 4, първаПУБЛИЧНА  ПРОДАН при определена нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден,  на  следните   недвижими  имоти, находящи се в землището на с. Горно Церовене и гр. Монтана, собственост на Заряна Борисова Първанова - длъжник поИД № 20171630420154 г. по описа на СИС при МРС,  за удовлетворяване вземането на „АГРО – КГ” ЕООД, а именно:

1.  ¼ ид.ч. от  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с  идентификатор 48489.24.557 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на ИД на АК, находящ се в гр. Монтана, местността „Долна жеравица” – НИВА – ІІІ-та категория, цялата с площ от 9.299 кв.м.; номер по предходен план: 067009 / ¼ ид.ч. – 2 324.75 кв.м./

Начална цена, от която започва наддаването на ¼ ид.ч.       -             1 768.00 лв.

            2.  ½ ид.ч. от Имот с № 240137 в землището на с. Горно Церовене в местността „Спасово дърво” – НИВА – ІV-та категория, цялата с площ от 4.552 дка / ½ ид.ч. – 2.276 дка/

              Начална цена, от която започва наддаването на ½  ид.ч.         -         1 280.00 лв.

             3.   ½ ид.ч. от Имот с № 010022 в землището на с. Горно Церовене в местността „Мездричкото” – НИВА – VІІ-та категория, цялата с площ от 2.184 дка / ½  ид.ч. – 1.092 дка/

             Начална цена, от която започва наддаването на ½  ид.ч.           -           296.00 лв.

                Върху горните имоти има вписана възбрана  по делото на 14.06.2017 г. от взискателя  по ИД 20154/2017 г. – Агро КГ ЕООД.  Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това в понеделник, сряда и петък от 10.00 ч.  до  15.00часа  на адрес  землището на с. Горно Церовене и Монтана

Задатъкът /залогът/ - 10% върху началната цена  чл.489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на МРС в Банка ЦКБ АД гр. Монтана:

 IBAN BG09 CECB 97903312444000 по  ИД  № 20171630420154  по описа на СИС при МРС.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на съдия-изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На  04.10.2018 г. в 10.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Съдия изпълнителят   съставя   протокол  и  обявява   купувача / чл.492 ГПК /.

 

гр. Монтана                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

14.06.2018 г.                                                                               /Л. ГЕОРГИЕВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6