cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20164/2016 г. | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20164/2016 г.

Submitted on [Thu, 05/31/2018 - 13:10]
05.06.2018
05.07.2018
Europe/Sofia

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20164/2016 г.

Подписаната ЛЕНОЧКА ГЕОРГИЕВА – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - гр. Монтана обявявам на интересуващите се,  че от 05.06.2018  г. до 05.07.2018 г. - 17,00 часа ще се проведе в канцеларията ми в гр.Монтана,  ул. “Граф Игнатиев” № 4, ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден,  на  следния   недвижим  имот, находящи се в землището на с. Лехчево, собственост  на длъжника поИД № 20164/2016  г. по описа на СИС при МРС– Георги Димитров Георгиев, за удовлетворяване вземането на взискателя Йорданка Иванова Галева, а именно:

ИМОТ с № 207036 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517 с площ от 3.000 дка, начин на трайно ползване: НИВА, вид собственост: частна, ІІІ-та категория, местност "Кокаланово", имотът е образуван от имот № 207030

        Начална цена, от която започва наддаването е                   -                 1 760.00  лв.

Върху горния имотима  вписана възбрана по делото .Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това в понеделник, сряда и петък от 10.00 ч.  до  16.00часа  на адрес  с. Лехчево, местност Кокаланово

Задатъкът /залогът/ - 10% върху началната цена  чл.489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на съдия изпълнител в Банка ЦКБ АД гр. Монтана:

IBAN BG09 CECB 97903312444000 по ИД  № 20164/2016 год. по описа на СИС при МРС.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на съдия-изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На  06.07.2018 г. в 10.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдия-изпълнител   съставя   протокол  и  обявява   купувача / чл.492 ГПК /.

 

гр. Монтана                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

10.05.2018 г.                                                                               /Л. ГЕОРГИЕВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6