cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20181630420045 | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20181630420045

Submitted on [Thu, 04/12/2018 - 15:28]
16.04.2018
16.05.2018
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20181630420045 г.

Подписаната ЛЕНОЧКА ГЕОРГИЕВА – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Монтана обявявам на интересуващите се, че от  16.04.2018  г.  до 16.05.2018 г. - 17,00 часа ще се проведе в канцеларията ми в гр.Монтана, ул. “Граф Игнатиев” № 4, първа ПУБЛИЧНА  ПРОДАН приключваща в края на работното време на последния ден,  на  следните   НЕДВИЖИМ  ИМОТ, находящ се в гр. Монтана, собственост  на съделителите поИД № 200045/2018   г. по описа на СИС при МРС – Коста Стойков Костов и Едвин Калинов Костов, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФАКАТОР .48489.13.85.7.9по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Монтана, одобрено със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г.С административен адрес гр.Монтана, жк МЛАДОСТ бл.14 вх.З, ап.9, самостоятелният обектсе намира в сграда № 7, разположен в ПИ с идентификатор 48489.13.85,с предназначение:ЖИЛИЩЕ, АПАРАТМЕНТ, Брой нива на обекта: 1, с площ  от 61 кв.м. с принадлежащи части:Избено помещение № 9 с площ от 3.09 кв.м. и 4.83% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж. Ниво: 1.  съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 48489.13.85.7.8; под обекта: 48489.13.85.7.6; над обекта: 48489.13.85.7.12

Началната цена, от която започва наддаването     -   28 080.00 лв.

Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това в понеделник, сряда и петък от 17.00 ч.  до  19.00часа  на адрес  гр. Монтана  жк Младост бл.14 вх.З, ап.9,

Задатъкът /залогът/ - 10% върху началната цена  чл.489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на съдия изпълнител в Банка ЦКБ АД гр. Монтана IBAN BG09 CECB 97903312444000 по  ИД  № 20045/2018 год. по описа на СИС при МРС.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на съдия-изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На  17.05.2018 г. в 10.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Съдия изпълнителят   съставя   протокол  и  обявява   купувача / чл.492 ГПК /.

 

гр. Монтана                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

14.03.2018  г.                                                                               /Л. ГЕОРГИЕВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6