cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20171630410344 | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20171630410344

Submitted on [Tue, 04/10/2018 - 08:08]
11.04.2018
11.05.2018
Europe/Sofia

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд - МОНТАНА

МОНТАНА, 26.03.2018 г.

 

ИЗП. Д. № 20171630410344

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

Обявявам по изпълнително дело  № 20171630410344,  ПЪРВА публична продажба на недвижимо имущество собственост на съделителите по делото

 

ПРОДАВАНО ИМУЩЕСТВО

 

Поземлен имот с идентификатор 48489.14.322 по КК и КР на град Монтана, одобрена със Заповед РД 18-29/05.04.2006 г. на Изп. директор на Агенциата по кадастър - последно изменение със Заповд КД-14-12-16/21.01.2009 г. на Началника на ОСГК – Монтана. Адрес на имота: град Монтана, ж.к. „Младост”, с площ от 3944 кв.м.,  с трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. При граници и съседи: 48489.14.323, 48489.14.54, 48489.14.324, 48489.14.58, 48489.14.57, 48489.14.55.

При начална цена – 61 440,00 лв

 

 

                              СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА

      Публичната продажба се провежда от  11.04.2018 г.  до 11.05.2018 г. в Районен съд Монтана, с адрес Монтана 3400, Граф Игнатиев 4.

      Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач на  14.05.2018 г. от 10,30 часа в Районен съд Монтана.

 

 

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

      Тежести за недвижимия имот: Върху процесния имот няма данни за вписани ипотеки и възбрани.

      Съгласно чл. 488, ал.2 ГПК ‑ Книжата за проданта се държат в канцеларията на  Районен съд Монтана, адрес Монтана 3400, Васил Левски 22 на разположение на всеки,  който се интересува от имота.

      Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това ВСЕКИ ДЕН по местонахождението му.

      Задатъкът  ‑ 10% върху началната цена на недвижимия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметката на Държавен съдебен изпълнител при РС МОНТАНА, сметка: IBAN BG09CECB97903312444000  при ЦКБ Монтана по изпълнително дело  № 20171630410344.

      За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица ‑ Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица ‑ Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Монтана, което се отразява в съответния регистър.

 

 

 

                                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

                                                                                    /КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6