cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20171630420176 | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20171630420176

Submitted on [Thu, 12/14/2017 - 22:44]
16.12.2017
16.01.2018
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по  ИД № 20171630420176

Подписаната, ЛЕНОЧКА ГЕОРГИЕВА – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Монтана обявявам на интересуващите се, че от 16.12.1017 г. -16.01.2018 г. - 17,00 часа ще се проведе в канцеларията ми в гр.Монтана, ул. “Граф Игнатиев” № 4,  първа ПУБЛИЧНА  ПРОДАЖБА, приключваща в края на работното време на последния ден,  на  посочените по-долу животни, собственост на длъжниците по ИД № 2-176/2017 г. – ЕТ „МИВАР – Ваня Николаева” и Методи Петков Методиев за удовлетворяване вземането на  взискателя  „БАНКА ДСК ЕАД:

          -  97 броя ОВЦЕ

  Началната цена, от която започва наддаването  -                         8 730.00 лв.

           - 3 броя КОЧОВЕ

  Началната цена, от която започва наддаването  -                            450.00 лв.

 Интересуващите се от животните  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат животните,  могат да сторят товав дните понеделник, сряда и петък от 14.00 ч. до 17.00часа  на адрес  - с. Габровница

Задатъкът /залогът/ - 10% върху началната цена, от която започва наддаването  - чл.489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на съдия изпълнител в Банка ЦКБ АД гр. Монтана:

IBAN BG09 CECB 97903312444000 CECBBGSFпо ИД № 20171630420176

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на съдия-изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал. 4 ГПК/.

На  17.01.2018 г. в 10.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държавен съдебен изпълнител  съставя   протокол  и  обявява   купувача / чл. 492, ал. 1 ГПК /.

                                    ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН-ИЗПЪЛНИТЕЛ :

                                                                                                    /Л. ГЕОРГИЕВА/

гр. МОНТАНА                                                                                       

31.10.2017 г.

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6