cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
ОБЯВЛЕНИЕ по ИЗП. Д. № 20131630410187 | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

ОБЯВЛЕНИЕ по ИЗП. Д. № 20131630410187

Submitted on [Wed, 09/27/2017 - 13:33]
27.09.2017
27.10.2017
Europe/Sofia

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд - МОНТАНА

МОНТАНА, 30.03.2017 г.

 

ИЗП. Д. № 20131630410187

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

Обявявам по изпълнително дело  № 20131630410187,  ПЪРВА публична продажба на недвижимо имущество собственост на ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

ПРОДАВАНО ИМУЩЕСТВО

 

1/4 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№ 014313 в местността „Краището” в землището на с. Ерден. Начин на трайно ползване – ЛОЗЕ. Категория на земята 3 /трета/. Площ по документ 1,072 дка.

начална цена – 48,20 лв.

 

1/4 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№ 860001 в местността „Сухия огост” в землището на с. Ерден. Начин на трайно ползване – НИВА. Категория на земята 3 /трета/. Площ по документ 8,801 дка.

начална цена – 63,01 лв.

 

 

                              СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА

      Публичната продажба се провежда от  27.09.2017 г.  до 27.10.2017 г. в Районен съд Монтана, с адрес Монтана 3400, Граф Игнатиев 4.

      Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач на  30.10.2017 г. от 10,30 часа в Районен съд Монтана.

 

 

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

      Тежести за недвижимия имот: 1. Възбрана Дв. Вх. Рег. № 4109/25.10.2010 г., том 1,               № 177/2010 г. с кредитор Радка Владимирова Стаменова

      Съгласно чл. 488, ал.2 ГПК ‑ Книжата за проданта се държат в канцеларията на  Районен съд Монтана, адрес Монтана 3400, Васил Левски 22 на разположение на всеки,  който се интересува от имота.

      Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това ВСЕКИ ДЕН по местонахождението му.

      Задатъкът  ‑ 10% върху началната цена на недвижимия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметката на Държавен съдебен изпълнител при РС МОНТАНА, сметка: IBAN BG09CECB97903312444000  при ЦКБ Монтана по изпълнително дело  № 20131630410187.

      За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица ‑ Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица ‑ Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Монтана, което се отразява в съответния регистър.

 

 

                                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

                                                                                    /КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6