cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Заповед № 333 / 13.09.2017 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Заповед № 333 / 13.09.2017 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение

Submitted on [Wed, 09/13/2017 - 13:37]
13.09.2017
Europe/Sofia

ЗАПОВЕД
№ 333
13.09.2017г.

        

На основание чл.80, ал.1, т.2вр. с ал.2 от ЗСВ във връзка със ЗИД на НПК, обн. ДВ, бр.63/04.08.2017г. в сила от 05.11.2017г. вр. с  ПАС - Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр.68 от 22.08.2017г., в сила от 22.08.2017г. вр. с чл.251г, ал.1 от ЗЕС вр. с чл.35, ал.4 от ПАС вр. с § 5 от ПЗР на ПОНС

 

НАРЕЖДАМ:

         1.ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМ Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Районен съд - Монтана, както следва::

 

          Точка 1 се допълва както следва: или друг/и съдия/и в двете отделения на съда, определено с изрична заповед.

          Точка.7. се изменя както следва:7.1.Наказателните, административно наказателните, гражданските, изпълнителните и частните административни дела се образуват при спазване разпоредбите на чл.80, ал.1, т.1, б.”а”, б.”б”, б.”в”, б.”г”, т.2, б.”а” и б.”б”, т.5, б.”б” и т.7 от ПАС;

7.2.Не се образуват ЧНД в хипотезите на чл.80, ал.3 от ПАС, освен в случаите на чл.80, ал.5 от ПАС;

7.3.Не се образуват ЧГД в хипотезите на чл.80, ал.4 от ПАС, освен в случаите на чл.80, ал.5 от ПАС;

7.4.При образуване на делата в двете отделения на РС - Монтана да се спазват изискванията и на чл.80, ал.6 – ал.8 и ал.10 от ПАС съгласно която последна разпоредба „при определяне на нов съдия докладчик по НОХД, в случаи след одобрено споразумение или отказ да се одобри споразумение за част от подсъдимите от първоначално определения съдия докладчик, делото продължава под същия номер, но се отчита статистически на всеки от определените съдии докладчици”;

Точка 19.1.се изменя в частта на цитирана разпоредба на ПАС, както следва: искания  за разкриване на банкова тайна извън случаите на чл.80, ал.1, т.1, б.”в” от ПАС;

             19.3.1.се изменя както следва: При прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора съгласно чл.249 НПК /в сила от 05.11.2017г./, при следващо внасяне на делото от прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен принцип докладчик;

             Точка 19.3.2.се изменя в частта на цитирана разпоредба на ПАС, както следва: имайки предвид чл.80, ал.3 от ПАС;

              19.3.5. се заличава считано от 05.11.2017г., а номерацията е от 19.3.1 до 19.3.7 ;

Точка 19.3.8.се допълва както следва: Исканията по чл.251б, ал.1 и сл. от ЗЕС се разглеждат от Председателя на РС - Монтана, а в негово отсъствие въз основа на изрично оправомощаване от Зам. председателя на РС – Монтана или от друг съдия;

 

2.ВЪЗЛАГАМ на системния администратор да публикува актуализираните правила във вътрешната служебна страница на Районен съд - Монтана – за сведение и изпълнение на съдиите и съдебните служители, както и в страницата на съда в Интернет.

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН

                                                              РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                              НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:

                                                                                                       /КРАСИМИР СЕМОВ/

AttachmentSize
Приложение - списък шифри по наказателни и граждански дела от ВСС546.42 KB
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд Монтана757.75 KB
Заповед № 333 / 13.09.2017 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение158.29 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6