Набирателна сметка на РС Монтана - описание

 1. Депозити за вещи лица
          Основание: вид и номер на дело,
          пример: Депозит вещо лице по дело 70005/2015
 2. Депозити за свидетели
          Основание: вид и номер на дело,
          пример: Депозит за свидетел по дело 70005/2015
 3. Депозити за особени представители
          Основание: вид и номер на дело,
          пример: Депозит за особен представител по дело 70005/2015
 4. Парични гаранции по дела
          Основание: вид и номер на дело,
          пример: Гаранция по дело 30005/2015
 5. Суми по изпълнителни дела
          Основание: вид и номер на дело,
          пример: Запор по ИД № 1-89/2014
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6