cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Заповед № 425 / 30.12.2013 на административен ръководител на Районен съд Монтана | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Заповед № 425 / 30.12.2013 на административен ръководител на Районен съд Монтана

Submitted on [Mon, 12/30/2013 - 23:51]
30.12.2013 23:49
Europe/Sofia

 

ЗАПОВЕД №425 Монтана, 30.12.2013г.
 
На основание чл.80, ал.1, т.1 вр. с чл.80, ал.2 от ЗСВ вр. с Решение на ВСС по протокол №52/19.12.2013г. т.15 за даване на съгласие за трансформиране на една заета длъжност "касиер" в една длъжност "младши специалист-счетоводител" и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност, с възложени функции на „касиер"в PC Монтана, вр. с единствено на брой подадено заявление от Диана Венелинова Якимова, съдържащо искане за преназначаване на длъжността „младши специалист-счетоводител", с възложени функции на „касиер" в PC Монтана, вр. с чл.З, ал.З, т.З от Правилата за подбор и наемане на съдебни служители в PC Монтана вр. с изложената пред ВСС концепция на 04.12.2009г. от административния ръководител в частта за целената равномерност на натовареност в Районен съд Монтана, осигурявайки кадровото обезпечаване и функциониране на PC Монтана
 
 
 
1 .ПРЕНАЗНАЧАВАМ считано от 02.01.2014г. Диана Венелинова Якимова от длъжност „касиер" при PC Монтана на длъжност "младши специалист-счетоводител", с възложени функции на „касиер" в PC Монтана.
2.Възлагам да се изготви ново щатно разписание на PC Монтана, имащо предвид горното преназначаване, считано от 02.01.2014г., което да се изпрати на ВСС - отговарят административен секретар и главен счетоводител.
3.Настоящата заповед да се оповести на таблото за съобщения на Съдебна палата - Монтана, на етажа от сградата, ползвана от Районен съд Монтана на ул.Граф Игнатиев №4, на Интернет страницата на PC Монтана и във вътрешната служебна страница на PC Монтана - отговарят административен секретар, главен счетоводител и системен администратор.

 

AttachmentSize
Заповед № 425 / 30.12.2013 на административен ръководител на Районен съд Монтана506.02 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6