cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Заповед № 422 / 20.12.2013 на административен ръководител на Районен съд Монтана | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Заповед № 422 / 20.12.2013 на административен ръководител на Районен съд Монтана

Submitted on [Sat, 12/21/2013 - 18:47]
21.12.2013 18:40
Europe/Sofia

З А П О В Е Д

№422
Монтана, 20.12.2013г.
 
На основание чл.80, ал.1, т.1 вр. с чл.80, ал.2 от ЗСВ вр. с  Решение на Висш съдебен съвет, взето по протокол №52/19.12.2013г. т.15. - за даване съгласие за трансформиране на една заета длъжност „касиер” в една длъжност „младши специалист-счетоводител”, с възложени функции на „касиер” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност вр.  с чл.153, ал.2 от ПАРОАВАС и в съответствие с Вътрешните правила за подбор и наемане на съдебни служители в РС Монтана,
 
1.ОПОВЕСТЯВАМ съгласно чл.3, ал.3 от Вътрешните правила за подбор и наемане на съдебни служители в РС Монтана, с оглед осигуряване на възможност да кандидатстват всички желаещи съдебни служители от РС – Монтана за заемане на трансформираната и свободна длъжност „младши специалист-счетоводител”, с възложени функции на „касиер” в РС-Монтана.Изискванията за заемане на длъжността са съгласно ПАРОАВАС, Класификатора на длъжностите в администрацията на основание чл.341 от ЗСВ, утвърден с решение на ВСС по протокол №29/12.07.2012г. и Закона за счетоводството.
2.ВЪЗЛАГАМ на административния секретар и на системния администратор на РС Монтана изпълнението на горното оповестяване съобразно Вътрешните правила за подбор и наемане на съдебни служители в РС Монтана, както следва:
2.1.Обявана таблото за съобщения на Съдебна палата – Монтана, на етажа от сградата, ползвана от Районен съд Монтана на ул.Граф Игнатиев №4 и на Интернет страницата на РС-Монтана.
2.2.Предоставяне на 7-дневен срок за кандидатстване /заявление за преназначаване/ от всеки желаещ съдебен служител при РС Монтана, считано от 21.12.2013г. до 27.12.2013г. включително.
2.3.Оповестяване на таблото за съобщения на Съдебна палата – Монтана, на етажа от сградата, ползвана от Районен съд Монтана на ул.Граф Игнатиев №4 и на Интернет страницата на РС Монтана на заповедта на административния ръководител на РС Монтана, с която е преназначен съответният съдебен служител.
3.До назначаване на съдебен служител, който ще заеме трансформираната длъжност след преназначаването му, задълженията на младши специалист-счетоводител, с възложени функции на „касиер” при РС-Монтана да изпълнява Диана Венелинова Якимова на длъжност „касиер” в съответствие с разпоредбите на ПАРОАВАС и утвърдените вътрешни правила на РС Монтана.
4.Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдебните служители за сведение и изпълнение и да се публикува във вътрешната служебна страница на съда за сведение на всички съдии и съдебни служители при РС Монтана – отговарят административният секретар и системният администратор.
 
                                                         АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА: 
                                        /КРАСИМИР СЕМОВ/
AttachmentSize
Заповед № 422 / 20.12.2013 на административен ръководител на Районен съд Монтана137.08 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6