cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
ВАЖНО: Считано от 01.11.2013г., съгласно чл. 3, ал.5, т.1, б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител при РС Монтана, се дължи ДДС | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

ВАЖНО: Считано от 01.11.2013г., съгласно чл. 3, ал.5, т.1, б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител при РС Монтана, се дължи ДДС

Submitted on [Wed, 10/30/2013 - 16:03]
30.10.2013 15:45
Europe/Sofia

ВАЖНО: Считано от 01.11.2013г., съгласно чл. 3, ал.5, т.1, б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител при РС Монтана, се дължи ДДС.

 
 
Всички държавни такси, съгласно ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008г., раздел II, чл.30 - чл.58а вкл., върху размера на които  следва да се начислява и ДДС по ЗДДС в размер на 20%,отнасящи се до изпълнителни  дела на съдебно изпълнителната служба при Районен съд Монтана съд, следва да се внасят(превеждат) по банкова сметка
с
IBAN: BG09 CECB 9790 3312 4440 00, BIC: CECBBGSF 
 – набирателна на РС Монтана в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
 
При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася плащането.
 
 
Адм. ръководител -           
Председател на РС Монтана
 

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6