П Р И С Ъ Д А

 

Гр. Монтана, 08.10.2008 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                   РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА, Втори наказателен състав в открито съдебно заседание на седми и осми октомври през две хиляди и осма година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Семов

 Съдебни заседатели: Д.Д.

 Ц.С.

 

        

При секретаря………Н.И.…………. и в присъствието на прокурор……П.Й.………., като разгледа докладвано от съдия Семов НОХД № 114 по описа за 2007 година и след тайно съвещание, съдът

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

        ПРИЗНАВА подсъдимата Н.М.Т – родена на xxxxxx1957 г. в с. П., област Монтана, живуща в гр. Монтана, ж.к. xxxx, вх.xxxx, ап.xxxx година – месец декември 2005 година в гр. Монтана в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. ”б” от НК – Директор на Целодневна детска градина xxxxxxxxxxxxxx гр. Монтана присвоила чужди пари в размер на 968.20 / деветстотин шестдесет и осем лева и 0.20 ст. / лева предоставени от Европейския съюз на българската държава в съответствие с Решение № 3/2001 г. на Съвета за асоцииране на Република България в програмата на Европейската общност за сътрудничество в областта на образованието “Сократ 2”, връчени на подсъдимата в качеството й на длъжностно лице и поверени й да ги пази и управлява на основание сключен договор № 2004 – 0035/001/001 по подпрограма Коменски – дейност 1 “Партньорство между училищата и договор № СД - 15/01.09.2004 г. сключен между Център за развитие на човешки ресурси – Национална агенция “Сократ” гр. София, представляван от директора Л.К. и Целодневна детска градина xxxxxxxxxxxxxx гр. Монтана, представлявана от подсъдимата в качеството й на директор, като за улесняване на длъжностното присвояване извършила и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по – тежко наказание, а именно – на 27.07.2005 г. в гр. Монтана в качеството на длъжностно лице и в кръга на службата си съставила неистински официален документ, представляващ финансов отчет за извършени разходи по договор № СД – 15/01.09.2004 г., с цел да бъде използван и бил използван пред Център за развитие на човешки ресурси – Национална агенция – “Сократ” - гр. София – престъпление по чл. 310, ал. 1 вр. с чл. 308, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 202, ал. 2, т. 3 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК я осъжда на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

                   На основание чл. 202, ал. 3, изр. 1 вр. с чл. 202, ал. 2, т. 3 вр. с чл. 50, ал. 1 вр. с чл. 49, ал. 2 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимата Н.М.Т със снета по – горе самоличност от ПРАВО ДА ЗАЕМА ОТГОВОРНА ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА ДЛЪЖНОСТ в т. ч. ДИРЕКТОР на Целодневна детска градина или на друго държавно или общинско предприятие, организация или друго юридическо лице на държавна или бюджетна издръжка за срок от ТРИ ГОДИНИ и от ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИ и/ или МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

                   ПРИЗНАВА подсъдимата Н.М.Т за НЕВИННА в това на 27.07.2005 г. в гр. Монтана в качеството на длъжностно лице и в кръга на службата си, съзнателно да се е ползвала от неистински официален документ – фактура № 784/27.04.2005 г., когато от лицето за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА в частта на обвинението за извършено престъпление и по смисъла на чл. 316 вр. с чл. 310, ал. 1 вр. с чл. 308, ал. 1 от НК.

                   ОСЪЖДА подсъдимата Н.М.Т със снета по–горе самоличност да заплати на Център за развитие на човешки ресурси гр. София, ул. xxxx № xxxx, / деветстотин шестдесет и осем лева и 0.20 ст. / обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от месец декември 2005 г. до окончателното й изплащане, както и сумата 400 / четиристотин / лева, представляваща деловодни разноски направени от гражданския ищец – договорено адвокатско възнаграждение на упълномощения повереник.

ОСЪЖДА подсъдимата Н.М.Т със снета по – горе самоличност да заплати по сметка на ВСС – сумите 262 / двеста шестдесет и два / лева деловодни разноски – изплатени възнаграждения на вещи лица, 38.73 / тридесет и осем лева и 0.73 ст. / държавна такса върху уважения размер на гражданския иск и сумата 5 / пет / лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

Присъдата може да се обжалва или протестира в 15 / петнадесет / дневен срок от днес пред Окръжен съд – Монтана.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 Съдебни заседатели: 1.

 

 

 2.