РЕШЕНИЕ

 

гр. МОНТАНА 23.02.2009год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Монтана наказателна колегия............................ в публичното

заседание на ........ 16.02......................................................................... през

две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Б.

Членове: О.С.

               Т.Ж.

 

при секретаря....................................................................................... С. К.      и в

присъствието на прокурора... З. Т.......................................... като разгледа

докладваното от съдия С......................... ВНОХ. дело №10.................. по

описа за 2009г............................................ за да се произнесе взе предвид:

 

С присъда от 08.10.2008г. по НОХД №114/2007г. Районен съд гр. Монтана е признал подсъдимата Н.М.Т от гр. Монтана за виновна в това, че в периода месец септември 2004 година - месец декември 2005 година в гр. Монтана в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. "б" от НК - Директор на Целодневна детска градина № xxxx „xxxxxxxxx” гр. Монтана присвоила чужди пари в размер на 968.20 лв. предоставени от Европейския съюз на българската държава в съответствие с Решение № 3/2001 г. на Съвета за асоцииране на Република България в програмата на Европейската общност за сътрудничество в областта на образованието "Сократ 2", връчени на подсъдимата в качеството й на длъжностно лице и поверени й да ги пази и управлява на основание сключен договор № 2004 -0035/001/001 по подпрограма Коменски - дейност 1 "Партньорство между училищата и договор № СД - 15/01.09.2004 г. сключен между Център за развитие на човешки ресурси - Национална агенция "Сократ" гр. София, представляван от директора Л.К. и Целодневна детска градина № xxxx „xxxxxxxxx” гр. Монтана, представлявана от подсъдимата в качеството й на директор, като за улесняване на длъжностното присвояване извършила и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по - тежко наказание, а именно - на 27.07.2005 г. в гр. Монтана в качеството на длъжностно лице и в кръга на службата си съставила неистински официален документ, представляващ финансов отчет за извършени разходи по договор № СД - 15/01.09.2004 г., с цел да бъде използван и бил използван пред Център за развитие на човешки ресурси - Национална агенция - "Сократ" - гр. София - престъпление по чл. 310, ал. 1 вр. с чл. 308, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 202, ал. 2, т. З вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК я е осъдил на една година и шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отложил изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

Със същата присъда на основание чл. 202, ал. З, изр. 1 вр. с чл. 202, ал. 2, т. З вр. с чл. 50, ал. 1 вр. с чл. 49, ал. 2 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 от НК съдът е лишил подсъдимата Н.М.Т от право да заема отговорна държавна или общинска длъжност в т. ч. директор на Целодневна детска градина или на друго държавно или общинско предприятие, организация или друго юридическо лице на държавна или бюджетна издръжка за срок от три години и от право да упражнява професия или дейност, свързани с управление и отчитане на парични и/или материални ценности за срок от три години, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

Със същата присъда съдът е признал подсъдимата Н.М.Т за невинна в това на 27.07.2005 г. в гр. Монтана в качеството на длъжностно лице и в кръга на службата си, съзнателно да се е ползвала от неистински официален документ - фактура № 784/27.04.2005 г. когато от лицето за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 304 от НПК я е оправдал в частта на обвинението за извършено престъпление и по смисъла на чл. 316 вр. с чл. 310, ал. 1 вр. с чл. 308, ал. 1 от НК.

Със същата присъда съдът е уважил предявения граждански иск против подсъд. Н.М.Т от Център за развитие на човешки ресурси гр. София за сумата 968.20 лв. представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от месец декември 2005 г. до окончателното й изплащане.

Присъдата се обжалва от подсъдимата Н.М.Т, чрез пълно­мощника й адв. Г., в срок, изцяло, като се развиват неконкретизирани съобра­жения за незаконосъобразност и необоснованост. В бланкетната жалба се поддържа, че присъдата е постановена при допуснати нарушения на материалния закон, като присъдата е постановена само на база на гласните доказателства по делото от лица заинтересовани от изхода му. В съдебно заседание се поддържа, че не е изяснен механизма на присвояването. тъй като се извършвали безкасови плащания. Моли съда да отмени атакуваната присъда и постанови нова, оправдателна или върне делото за ново разглеждане.

Окръжен съд Монтана е провел разпоредително заседание на 15.01.2009г. и е преценил, че не следва да се допуска разпит на подсъдимата, както и събиране на нови гласни доказателства.

В открито съдебно заседание обвинението счита жалбата за неоснователна, а постановената присъда за законосъобразна и правилна, поради което предлага нейното потвърждаване.

В открито съдебно заседание подсъд. Н.Т. не се явява и не взема становище по делото, а пълномощника й адв. Г. поддържа жалбата.

Окръжен съд Монтана, след като прецени основателността на постъпилите жалби, законосъобразността, обосноваността на атакувания съдебен акт, събрания по делото доказателствен материал, становището на страните, както и извършената служебна проверка, намира за установено следното:

Жалбата е частично основателна. Фактическата обстановка е подробно изяснена от PC Монтана. По делото са събрани в съответствие с процесуалния ред във възможния обем и пълнота доказателства, имащи съществено значение за правилното му решаване. Доказателственият материал по делото, събран в хода на съдебното следствие и този на досъдебното производство проверен и приобщен от съда по реда на НПК е анализиран от първоинстанционния съд, задълбочено, поотделно и в своята съвкупност. Той изяснява по несъмнен начин всички обстоятелства от съществено значение за правилното решаване на делото по същество-фактът на извършване на деянието, неговото авторство, механизмът на осъществяването му, субективното отношение на дееца към извършеното и личността на подсъдимата.

На базата на възприетите фактически обстоятелства и въз основа на логич­ния и безпротиворечив анализ на доказателствения материал първоинстанционният съд, съобразно обвинението, законосъобразно и обосновано е приел, че от субек­тивна и обективна страна е доказано по несъмнен начин подсъд. Н.Т. да е осъществил състава на чл. 202, ал. 2, т. 3, вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 201 от НК, като в периода месец септември 2004 година - месец декември 2005 година в гр. Монтана в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. "б" от НК - Директор на Целодневна детска градина № xxxx „xxxxxxxxx” гр. Монтана присвоила чужди пари в размер на 968.20 лв. предоставени от Европейския съюз на българската държава в съответствие с Решение № 3/2001 г. на Съвета за асоцииране на Република България в програмата на Европейската общност за сътрудничество в областта на образованието "Сократ 2", връчени на подсъдимата в качеството й на длъжностно лице и поверени й да ги пази и управлява на основание сключен договор № 2004 -0035/001/001 по подпрограма Коменски - дейност 1 "Партньорство между училищата и договор № СД - 15/01.09.2004 г. сключен между Център за развитие на човешки ресурси - Национална агенция "Сократ" гр. София, представляван от директора Л.К. и Целодневна детска градина № xxxx „xxxxxxxxx” гр. Монтана, представлявана от подсъдимата в качеството й на директор, като за улесняване на длъжностното присвояване извършила и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по - тежко наказание, а именно - на 27.07.2005 г. в гр. Монтана в качеството на длъжностно лице и в кръга на службата си съставила неистински официален документ, представляващ финансов отчет за извършени разходи по договор № СД - 15/01.09.2004 г., с цел да бъде използван и бил използван пред Център за развитие на човешки ресурси - Национална агенция - "Сократ" - гр. София - престъпление по чл. ЗЮ, ал. 1 вр. с чл. 308, ал. 1 от НК.

Изводите на съда по същество са обосновани, направени са след събиране и проверка на всички възможни доказателства. Ето защо присъдата е обоснована и не противоречи на материалния закон. При разглеждане на делото не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, водещи до накърняване правата на страните, които биха наложили отменяване на присъдата. Фактическата обстановка безспорно установена по делото е следната:

Подсъдимата Н.М.Т е Директор на Целодневна детска градина / ЦДГ / № xxxx - „xxxxxxxx” в гр. Монтана. Тази длъжност подсъдимата изпълнява от 31.10.2001 г. и по смисъла на чл. 93, ал. 1, б. "б" от НК е длъжностно лице. Поде. Н.М.Т се познавала със св. Р.В.И, която, като преподавател във „Финансово-счетоводна гимназия" гр. Монтана се зани­мавала с реализацията на Програма „Сократ - Коменски" по програма „Леонардо да Винчи" в Република България. Поде. Т. била разбрала, че св. И. има успешно реализирани проекти и я помолила за съдействие да бъде организиран такъв проект и в ЦДГ № xxxx. Принципът е такъв, че координаторът на проекта го подготвя, след което следва да бъде преведен от английски на български език. С помощта на св. И. поде. Т. изготвила проект по програмата и същия бил представен пред Национална Агенцията "Сократ " при Център за развитие на човешки ресурси - гр. София. Проектът бил одобрен, а след това продължил общо три години в ЦДГ № xxxx до 2007 г. включително.

Към 2004 - 2005 г. процесната дейност на отпускане на субсидии предоставени на РБ от ЕО била организирана в Национална агенция „Сократ" при Център за развитие на човешки ресурси - гр. София, с ръководител св. М.Д.. Финансирането по тази програма включвало, стандартна сума, която се отпуска за образователни цели на национално ниво и променлива сума, включваща средства за международни пътувания на работни срещи. От стандартната сума се покривали дейности на национално ниво - за закупуване на канцеларски материали по проекта, за отпечатване на материали, за наем на зали, да се заплащат административни разходи, пощенски, за интернет и т. н..Променливата сума покривала издръжката на участниците в международни срещи, ползвания градски транспорт в чужбина при командироване и др. След като се сключи договор, за финансиране на институцията се превеждат 80 % от сбора на променливата и стандартната сума, съответната институция реализира дейностите и на определена дата трябвало да представи финален отчет, който да се състои от две части -съдържателна част по образец и съответно финансова част, която отчита първо стандартната сума по отделни пера, със всеки разходен документ, като се прилага съответният документ - копие от този документ заверен - вярно с оригинала и печат на институцията, като всички документи следвало да бъдат приложени към финансовия отчет. За променливата сума имало определен формат за отчитане на разходи, като средствата за издръжка се изчисляват като фиксираната ставка се умножи по броя на нощувките в чужбина за един човек, съответно по броя на хората и сумата за цялата издръжка. Средствата за транспорт за командировките в чужбина се отчитали с касови документи, билети, фактури и протоколи, и съответно се отчитали в таблица, която била приложена към договорите на Центъра.

След като бил одобрен проекта на ЦДГ № xxxx подаден с помощта на св. И., на 01.09.2004 г. бил сключен договор № СД - 15 за отпускане на субсидия за образователен проект по подпрограма "Коменски дейност 1" на програма "Сократ" в съответствие с Решение №3/2001 г. на Съвета за асоцииране на Република България в програмата на Европейската общност за сътрудничество в областта на образованието "Сократ 2" и въз основана на сключен договор № 2004 - 0035/001/001 по подпрограма "Коменски - дейност 1" - "партньорство между училища". Страни по този договор били Център за развитие на човешки ресурси - гр. София - Национална агенция - "Сократ" и ЦДГ № xxxx „xxxxxxxxx” гр. Монтана, представлявана от подсъдимата Т.. Темата на проекта била - "равни възможности за момичета и момчета на етапа на ранното образование". Периода на договора бил 01.09.2004 г. - 31.07.2005 г.., като към не по - късно от 31.08.2005 г. следвало ЦДГ да представи заключителен отчет чрез поде. Т.. Размера на предоставената субсидия на ЦДГ № xxxx въз основана на цитирания договор възлизал на 6 184 евро, или 12 094 лева. Субсидията по договора се състояла от две части - стандартна сума в размер на 1 500 евро, или 2 933.75 лева и променлива сума в размер на 4 684 евро, или 9 161.11 лева. Стандартната сума включвала разходи, свързани с изпълнението на планираните дейности по проекта на национално ниво, както следва - консумативи - копирна хартия, блокчета и бои, документация - компютърни услуги, копирни услуги, фото услуги, ситопечат и др, софтуер - интернет услуги, обща администрация -телефонни услуги и други - компютърна конфигурация под наем. Променливата сума от субсидията се отнасяла за извършване на разходи по траненационална мобилност на учителския състав в рамките на одобрения проект "Коменски 1" -работни срещи в други страни, които също били участници по проекта, а разходите включвали - разходи по командировка - стойност на билети, вътрешен транспорт, застраховка "медицински разноски", и дневни пари. Партньори по проекта били -

Испания, Германия, Румъния и др, като и в трите визирани страни подс. Т. извършила работни срещи по проекта, заедно със св. В. и св. И., при условие, че определен координатор на проекта била св. В., а не св. И.. ЦДГ № xxxx по договора от 01.09.2004 г. била задължена да осъществи според описанието им във формуляра за кандидатстване, а субсидията от ЕО се предоставяла за изпълнение на одобрения проект по подпрограма "Коменски дейност 1 ". Разходите за стандартната сума били регламентирани по приложение №1 от договора и са свързани с изпълнение на планираните дейности по проекта, като материалите, консумативите и услугите са били закупувани от подс. Т.. В тази връзка в ЦДГ № xxxx програмата "Сократ" била водена счетоводно отделно от бюджета на ЦДГ, отпускан от Община Монтана. Организацията на финансовото осъществяване на програмата в ЦДГ се изразявала в това, че при счетоводителя на ЦДГ - св. В.Й., подс. Т. представяла счетоводни документи - предимно фактури, които били осребрявани от св. В.Й. чрез теглене на сумите от отпуснатата субсидия по банкова сметка намираща се в ТБ "А.Б." -клон Монтана / №xxxx/ и предаване на сумите по фактурите чрез РКО на подс. Т.. В крайна сметка на базата и изготвения впоследствие съдържателен и финансов отчет, на ЦДГ № xxxx по договор № СД - 15/01.09.2004 г. били преведени общо 5 857.64 евро, или 11 456.55 лева. Сумата от 5 857.64 евро, или 11 456.55 лева е била преведена от Центъра за развитие на човешки ресурси / ЦРЧР/ на ЦДГ № xxxx „xxxxxxxxx” на два транша - авансово и балансово. Авансовото плащане е станало след подписване на договора на 01.09.2004 г., а именно на 16.09.2004 г. и е било в размер на 4 947.20 лева, или 9 675.88 лева. Балансовото плащане по договора е извършено след изготвяне и приемане на отчета, като размера на балансовото плащане зависи от размера на отчетената и призната сума. По договора от 01.09.2004 г. балансовото плащане е било в размер на 910.44 евро, или 1 780.67 лева и е било извършено в полза на ЦДГ № xxxx на 19.12.2005 г..И двете плащания са били извършени по банков път в полза на Община Монтана за ЦДГ № xxxx „xxxxxxxx” гр. Монтана. В т. 6 на сключения договор от 01.09.2004 г. изрично е визирано, че ЦДГ № xxxx „xxxxxxxxx” гр. Монтана с директор подс. Т. като ползвател по договора, се задължава да окаже пълно съдействие при проверка и осигури достъп до всички необходими документи на представители на Европейската комисия, Европейската сметна палата, ОЛАФ /Европейска служба за борба с финансови измами/, Националната агенция "Сократ" при ЦРЧР гр. София и на други оторизирани институции. /

Междувременно в ЦДГ № xxxx по решение на родителите на децата посещаващи детската градина, се събирали суми от родителите за извършване на т. нар. допълнителни услуги на децата - модерен балет, хореография и английски език. Било договорено, че извършващите допълнителните услуги ще правят отстъпка от хонорара си в полза на ЦДГ в размер на 10 %, Събирането на сумите и отчитането им извършвала св. Н.М.Ц - домакин в ЦДГ и съответно МОЛ. Било уговорено сумите от отстъпките от 10 % да се изразходват за закупуване на материали за обособените групи от деца в ЦДГ. Общата стойност на отстъпките за периода м. 10.2004 г. - м. 04.2005 г. била в размер на 181 лева. От тези средства св. Ц. дала на подс. Т. през м. 05.2005 г. сумата от 126.28 лева. В замяна на това подс. Т. представила на св. Ц. за закупени материали със дадените й средства фактури, подробно описани по делото на обща стойност 126.28 лева.

Тези т. нар. закупени материали не били заприходени в ЦДГ, не били давани на св. Ц., нито на св. Й. като счетоводител на ЦДГ № xxxx.При изготвяне на финалния отчет от подс. Т. към договор № СД - 15/01.09.2004 г., сумата от 126.28 лева и оправдаващите ги фактури като документи били посочени от подс. Т. във финансовия отчет от 27.07.2005 г. като разход извършен по програма "Сократ", така, че същия да бъде признат от ЦРЧР гр. София и бил признат.

На следващо място в периода м. 01.2005 г. - м. 07.2005 г. били извършени телефонни разходи в ЦДГ № xxxx за общо в размер на 216.92 лева. Тези суми по ред визирани по - горе като разходи за телефонни услуги са били заплатени от бюджета на ЦДГ чрез св. Й. на касата в БТК Монтана и за тях са били издадени РКО. Общата сума от 216.92 лева е била осчетоводена в счетоводството на ЦДГ № xxxx, и като финансово оправдателен документ били приложени копие на визираните по -горе РКО. Въпреки горното и знанието на подс. Т., че сумата от 216.92 лева заплатена за извършени телефонни разговори е изплатена от бюджета на гради­ната, то същата изготвяйки финансовия отчет на 27.07.2005 г. в раздел "обща администрация" по договор № СД - 15/01.09.2004 г. включила същите разходи за телефонни услуги в размер на 216.92 лева. Така на практика подс. Т. включила като извършен, но не изплатен разход, сумата от 216.92 лева по програмата "Сократ".

Във финансовия отчет - отдел документация, от 27.07.2005 г. подс. Т. посочила и сумата от 625 лева, обективира с фактура № 784/27.04.2005 г. Тази сума била посочена като извършен разход за предпечатна подготовка и печат на 250 бр. брошури, всяка от които възлизала на 2.50 лева. По делото има и приложен договор от 25.04.2005 г. за предпечатна подготовка и печат на брошура. И по договора и по фактурата като изпълнител била посочена фирмата - "В.П." ООД гр. София, бул. xxxxxxxx  № xxxx с МОЛ С.П.. В хода на образуваното ДП било установено, че подобна фирма не съществува и това се установява от писмата на ТД на НАП Монтана и Агенция по вписванията - Служба по вписванията - Монтана.

Въпреки горното подс. Т. посочила издадената фактура от несъществу­ваща фирма и описала стойността й в размер на 625 лева, така че да бъде оправдан от ЦРЧР гр. София като разход по сключения договор № СД - 15/01.09.2004 г.. Видно от заключението по назначената допълнително съдебно - икономическа експертиза сумата от 625 лева по фактура № 784/27.04.2005 г. е била получена на ръка лично от подс. Т., предадена й от св. Й. чрез РКО № 116/22.12.2005 г. Този РКО е бил на стойност общо 1746.57 лева и е изплатена от парите преведени по програма "Сократ" от ЦРЧР гр. София. Тази сума включва сумата от 625 лева по процесната фактура и 1 121.57 лева за командировки.

В хода на ДП е била назначена съдебно - икономическа експертиза - л. 347 -352 от ДП № 71/06 г. по описа на ОД на МВР Монтана/. Въз основана на събраните по ДП писмени и гласни доказателства и след проверка на място в ЦДГ № xxxx вещото лице П.П.Х е изготвила заключение давайки отговор на поставените й въпроси. Видно от заключението механизмът за отклоняване и присвояване от подс. Т. на парични средства предоставени за изпъление на проекта от ЦРЧР - Национална агенция "Сократ" гр. София се е състоял в следните действия - заплащане на материали и услуги от бюджета на ЦДГ № xxxx „xxxxxxxxx” и от средства събирани от родителите на децата в градината за извършване на т. нар. допълнителни услуги, като фактурите за извършените плащания впоследствие са приложени от подс. Т. и са били част от финансовия отчет по финален отчет от 27.07.2005 г. - става дума за сумата от 126.92 лева, представяне на заплатени вече фактури за извършени телефонни разходи на стойност 216.92 лева, отчитане на разход в размер на 625 лева, включен във финансовия отчет по проекта по фактура

№ 784/27.04.2005 г. на фирма "В.П." ООД гр. София, която на практика не съществува защото няма съдебна и данъчна регистрация и е без Булстат. Сумирайки сумите 216.92 лева., 126.28 лева и 625 лева се получава общата сума от 968.20 лева, посочена от обвинението, че е присвоена от подс. Т..

В хода на ДП е била назначена и съдебно - почеркова експертиза от която е видно, че подписа на св. В. е инкриминиран от подс. Т. във финансовия отчет от 27.07.2005 г.

Гореизложената фактическа обстановка е установена от събраните по делото доказателства. Настоящата инстанция възприема изцяло изложените мотиви по отношение съставомерността на деянието от обективна и субективна страна, изложени от първоинстанционният съд и не намира за необходимо да ги преповтаря.

Неоснователни са възраженията в жалбата на подсъдимата пред настоящата инстанция. досежно постановена присъда само на база гласни доказателства от заинтересовани свидетели. Присъдата е постановена изцяло на база писмени доказателства, като е изискан финансовия отчет от 27, 07.2005 г. и е установено, че е инкриминиран - св. В. не го е подписала, изискани са и са приложени фактури, РКО и други счетоводни документи, при което е установено, че подс. Т. се е ползвала от фактура, издадена от несъществуваща фирма и от фактури за вече заплатени разходи и закупени материали със средства събирани от родители на децата в ЦДГ № xxxx.Напълно и подробно е изяснен и начина на присвояване, както и са изяснени всички признаци от състава на престъплението от правно значение за обективната и субективната страна на деянието. Както на досъдебното, така и на съдебното производство не са извършени съществени процесуални нарушения. водещи до отмяна на присъдата. Неоснователни са и възраженията за пристрастност и заинтересованост на разпитаните свидетели, като, така и не става ясно от какво би могъл да е заинтесован персонала на детската градина. Правилно и законосъобразно съдът е кредитирал техните показания, приемайки ги за дадени обективно и безпристрастно.

Частично основателна е обаче жалбата по отношение на размера на допълни­телните наказания на подсъд. Т.. доколкото имплицитно жалбата съдържа и това оплакване. Настоящата инстанция намира, че основното наказание на подсъд. Н.Т. е справедливо, тъй като е определено при наличие на многобройни и изключителни смекчаващи вината обстоятелства и под законоустановения мини­мум, правилно и законосъобразно с оглед най-вече личната превенция, то е и отложено за изтърпяване с тригодишен изпитателен срок.

Съдът е наложил и наказания по чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 от НК и е лишил подсъд. Н.М.Т от право да заема отговорна държавна или общинска длъжност в т. ч. директор на Целодневна детска градина или на друго държавно или общинско предприятие, организация или друго юридическо лице на държавна или бюджетна издръжка за срок от три години и от право да упражнява професия или дейност, свързани с управление и отчитане на парични и/или материални ценности за срок от три години, считано от влизане в сила на настоящата присъда. Настоящата инстанция намира, че в тази част присъдата се явява явно несправедлива и то по съображенията изложени от самия първоинстанционен съд, мотивирайки приложе­нието на чл. 55 от НК. които съдът не намира за необходимо да преповтаря. а само да отбележите все пак става дума за сумата 968лв. Предвид изложеното съдът намира, че допълнителните наказания по чл. 37, ал. 1т. 6 и т. 7 от НК наложени на подсъдимата. следва да се намалят в размер от по една година и шест месеца. Този размер на наказанията е справедлив и отговаря на тежестта на извършеното деяние и на личността на подсъдимата и е в състояние да допринесе, както за личната, така и за генералната превенция на наказанието залегнала в чл. 36 НК.

При извършената служебна проверка ОС Монтана не намира основание за отмяна. респ. друго изменение на атакувания съдебен акт, поради което в останалата част го потвърждава.

Воден от гореизложените мотиви и на основание чл. 334, т. 6 НПК, окръжният съд

 

РЕШИ:

 

ИЗМЕНЯВА присъда от 08.10.2008г. по НОХД№114/2007г. по описа на PC Монтана В ЧАСТТА досежно размера на определените на подсъд. Н.М.Т, ЕГН xxxxxxxxxxxx наказания лишаване от право да заема длъжността Директор на Целодневна детска градина или на друго държавно или общинско предприятие, организация или друго юридическо лице на държавна или бюджетна издръжка за срок от три години и от право да упражнява професия или дейност, свързани с управление и отчитане на парични и/или материални ценности за срок от три години. като ГИ НАМАЛЯВА на по ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА всяко, считано от влизане в сила на настоящата присъда

ПОТВЪРЖДАВА присъда от 08.10.2008г. по НОХД № 114/2007г. по описа на PC Монтана в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.