Електронен регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 от ГПК
във връзка с чл. 50, ал. 1 т. 10 от ПАРОАВАС
Номер дело: Година: Указания за ползване на електронния регистър