- . -

- .

1.9.2010. 30.9.2010.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 30040/2010, II .XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1 ... :
16.9.2010., 28.4.2011.
...
17.9.2010.
2 No 30135/2010, VI .IV. - .183 ... :
14.9.2010., 30.9.2010.
...
16.9.2010.
3 No 30169/2010, V .V. - .194-197 / .196 / ... :
21.9.2010., 7.10.2010.
...
5.10.2010.
4 No 30182/2010, VI .V. - .194-197 / .196 / ... :
13.9.2010., 7.4.2011.
...
13.9.2010.
5 No 30185/2010, III .V. - .194-197 / .196 / ... :
15.9.2010., 6.4.2011.
...
16.9.2010.
6 No 30191/2010, I .VI. - . -.228-240 ... :
20.9.2010., 6.10.2010.
...
28.9.2010.
7 No 30194/2010, I .XI. ... :
16.9.2010., 2.10.2010.
...
20.9.2010.
8 No 30195/2010, V .V. - .194-197 / .196 / ... :
20.9.2010., 6.10.2010.
...
24.9.2010.
9 No 30199/2010, I .V. - .201-208 / .203 .206, .4/ ... :
20.9.2010., 6.10.2010.
...
24.9.2010.
10 No 30200/2010, V .IV. - .183 ... :
28.9.2010., 14.10.2010.
...
13.10.2010.
11 No 30202/2010, II .V. - .201-208 / .203 .206, .4/ ... :
21.9.2010., 7.10.2010.
...
21.9.2010.
12 No 30203/2010, VI .XI. - .346 ... :
21.9.2010., 7.10.2010.
...
21.9.2010.
13 No 30204/2010, VI .V. - .194-197 / .196 / ...,
...
:
29.9.2010., 15.10.2010.
...
...
9.10.2010.
14 No 30206/2010, II .VI. - . -.228-240 ... :
15.9.2010., 22.10.2010.
...
15.9.2010.
15 No 30207/2010, III .V. - .209-211 ... :
8.9.2010., 24.9.2010.
...
9.9.2010.
16 No 30208/2010, II .XI. ... :
15.9.2010., 1.10.2010.
...
15.9.2010.
17 No 30209/2010, III .IV. - .183 ... :
15.9.2010., 1.10.2010.
...
16.9.2010.
18 No 30211/2010, II .XI. - .346 ... :
15.9.2010., 15.9.2010.
...
19 No 30213/2010, II .V. - .194-197 / .196 / ... :
14.9.2010., 30.9.2010.
...
14.9.2010.
20 No 30214/2010, III .V. - .194-197 / .196 / ... :
9.9.2010., 7.4.2011.
...
9.9.2010.
21 No 30217/2010, III .XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1 ... :
21.9.2010., 7.10.2010.
...
21.9.2010.
22 No 30218/2010, V .XI. ... :
27.9.2010., 27.9.2010.
...
23 No 30219/2010, II .V. - .194-197 / .196 / ... :
14.9.2010., 30.9.2010.
...
14.9.2010.
24 No 30220/2010, I .XI. ... :
27.9.2010., 27.9.2010.
...
25 No 30221/2010, V .XI. ... :
27.9.2010., 13.10.2010.
...
12.10.2010.
26 No 30223/2010, I .V. - .194-197 / .196 / ... :
27.9.2010., 13.10.2010.
...
29.9.2010.
27 No 30224/2010, III .V. - .209-211 ... :
16.9.2010., 21.12.2010.
...
4.10.2010.
28 No 30227/2010, VI .XI. ... :
28.9.2010., 28.9.2010.
...
29 No 30229/2010, III .XI. ... :
10.9.2010., 10.9.2010.
...
30 No 30234/2010, III .V. - .194-197 / .196 / ... :
23.9.2010., 9.10.2010.
...
23.9.2010.
31 No 30243/2010, V .XI. ... :
24.9.2010., 24.9.2010.
32 No 30245/2010, III .VI. - ... :
24.9.2010., 12.10.2010.
...
28.9.2010.
33 No 30246/2010, III .V. - .194-197 / .196 / ...,
...
:
17.9.2010., 5.10.2010.
...
...
20.9.2010.
34 No 30256/2010, III .V. - .194-197 / .196 / ... :
21.9.2010., 7.10.2010.
...
21.9.2010.
35 No 30263/2010, III .XI. ... :
23.9.2010., 23.9.2010.
36 No 30270/2010, III .XI. ... :
20.9.2010., 20.9.2010.
...
37 No 40133/2010, II .78 ... :
30.9.2010., 9.12.2010.
...
30.9.2010.
38 No 40207/2010, VI ... :
28.9.2010., 15.10.2010.
39 No 40244/2010, II "" "- " :
25.9.2010., 24.1.2011.
40 No 40251/2010, II "" "- " :
27.9.2010., 24.1.2011.
41 No 40265/2010, II - :
27.9.2010., 2.12.2010.
42 No 40272/2010, II ... - :
24.9.2010., 26.11.2010.
43 No 40275/2010, VI .78 ... :
15.9.2010., 15.10.2010.
...
15.9.2010.
44 No 40294/2010, II ... :
24.9.2010., 15.10.2010.
45 No 40298/2010, III ... :
27.9.2010., 27.10.2010.
46 No 40303/2010, V .78 ... :
30.9.2010., 26.10.2010.
...
30.9.2010.
47 No 40312/2010, II ... :
24.9.2010., 11.11.2010.
48 No 40322/2010, III .78 ... :
28.9.2010., 20.10.2010.
...
28.9.2010.
49 No 40343/2010, VI ... :
8.9.2010., 8.10.2010.
50 No 40355/2010, III ... "" "- " :
20.9.2010., 17.2.2011.
51 No 40375/2010, II ... :
3.9.2010., 16.9.2010.
52 No 40380/2010, II ... :
24.9.2010., 15.10.2010.
53 No 40386/2010, VI ... :
13.9.2010., 27.10.2010.
54 No 40389/2010, V .78 ... :
20.9.2010., 20.9.2010.
20.9.2010.
55 No 40395/2010, III .78 ... :
28.9.2010., 26.10.2010.
...
28.9.2010.
56 No 40396/2010, IV ... :
23.9.2010., 26.10.2010.
57 No 50015/2010, V ... ... :
24.9.2010., 8.12.2010.
58 No 50245/2010, I - .243, .4 .5 ,
...
:
9.9.2010., 9.9.2010.
59 No 50246/2010, III - .243, .4 .5 ,
...
:
3.9.2010., 3.9.2010.
60 No 50247/2010, VI - .243, .4 .5 -,
...
:
3.9.2010., 3.9.2010.
61 No 50253/2010, I - .243, .4 .5 ,
...
:
9.9.2010., 9.9.2010.
62 No 50255/2010, II - .23, 25 27 ... :
9.9.2010., 25.9.2010.
...
9.9.2010.
63 No 50257/2010, VI ,
...
:
10.9.2010., 10.9.2010.
64 No 50267/2010, III - .243, .4 .5 ...,
... :
9.9.2010., 24.9.2010.
65 No 50270/2010, II - .243, .4 .5 ,
...
:
9.9.2010., 9.9.2010.
66 No 50273/2010, III - .243, .4 .5 ,
...
:
16.9.2010., 16.9.2010.
67 No 50291/2010, V ... :
24.9.2010., 24.9.2010.