Актовете са разделени на “ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА” и “НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА” по съответните месеци и година на постановяване. Търсенето на съдебния акт става, чрез търсене в показаната страница (CTRL+F) по номер на дело и година от таблично предоставена справка за съответната година.*
Забележка: Търсенето на съдебния акт по разширени критерии за търсене се извършва формата “СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЦУБИПСА” – препратка към Централизирания уеб базиран интерфейс за публикуваните съдебни актове.

* ЧГД, някои ЧНД и ЧАД не се публикуват на тази страница!

Справка за акт чрез избор на дело и година