Р Е Ш Е Н И Е

 

 30.12.2011 година, град Монтана

 

 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А                              

 

РАЙОНЕН СЪД ГРАД МОНТАНА, ІV-ти граждански състав, в съдебно заседание, при закрити врата на 01.12.2011 година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. Ц.

 

при секретаря Т.И. и с участието на прокурора ........................, като разгледа докладваното от съдия Ц. гражданско дело № 70608 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Постъпила е молба по чл. 50 от Семейния Кодекс.

 Производството е по реда на чл. 330 от ГПК.

 Молителите Е.И.Р., ЕГН xxxxxxxxxx и С.В.Р., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx, твърдят, че са сключили граждански брак на 18.10.2003 г. в град Монтана.

 От брака си имат малолетно дете – И. Е. Р., роден на xxx година.

 Първоначално отношенията им били нормални, но с течение на времето охладнели един от друг и се загубила нормалната за едно семейство привързаност и уважение.

 Убедени са, че бракът им е непоправимо разстроен и брачната им връзка не може повече да съществува. Разделени са и не живеят заедно.

 Налице и у двамата е сериозно и непоколебимо съгласие за развод.

 Желаят са де прекрати бракът им по взаимно съгласие.

 Двамата са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие за развод и са решени да се прекрати гражданския им брак, без съда да издирва причините, довели до дълбокото и непоправимо разстройство на брака им.

 Постигнали са и подписали споразумение по смисъла на чл. 51 ал. 1 от СК, с което са уредили личните си и имуществени отношения.

 Молят съда да постанови решение, с което допусне развод и прекрати брака им по взаимно съгласие, като се утвърди писменото им споразумение.

 Доказателствата по делото са писмени.

 Съдът, след като прецени доводите на молителите, представените писмени доказателства и установени обстоятелства, приема следното:

 Молбата е допустима и основателна.

 Страните са съпрузи, сключили граждански брак, единствено признат за официален такъв за страната, на 18.10.2003 г., за което е издаден АКТ за граждански брак № 180 от 18.10.2003 г. на Община Монтана. При сключването на брака съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга си – Р..

 От брака си имат син, И., роден на xxx xxx.

 Установено е също така, че в молителите е налице сериозно и непоколебимо желание да се прекрати брака им.

 Единственото основание за развод по Семейния Кодекс е дълбокото и непоправимо разстройство в брака.

 Дълбоко е разстройството, което е довело до разкъсване на семейната общност, до липса на взаимност, уважение, доверие и другарски взаимоотношения между съпрузите, при което брачната връзка е само формална и не съответства на закона.

 Непоправимо е разстройството, което не може да се преодолее, за да се възстановят нормалните съпружески отношения.

 В настоящият случай, сериозното и непоколебимо решение относно прекратяването на брака и отчуждението между съпрузите, е предизвикало дълбоко и непоправимо разстройство.

 Горе изложената фактическа обстановка се потвърждава от изложените лични обяснения на съпрузите, представени непосредствено пред съда. Молителите са категорични, че решението им да се прекрати брака е сериозно и непоколебимо и постигнатото между тях споразумение по предвидения в чл. 51 от СК ред не противоречи на закона.

 Предвид гореизложеното, съдът намира, че бракът на С.В.Р. и Е.И.Р. е дълбоко и непоправимо разстроен, поради което следва да допусне развод. Бракът на страните е лишен от съдържанието, което законът и моралът влагат в него. Съществуването на такъв брак е формално, той не допринася за създаване на добра атмосфера в семейството, липсва топлотата в отношенията, вниманието, грижата, уважението и обичта, което и обуславя извода, че следва да бъде прекратен.

 Постигнато е споразумение, което е потвърдено от страна на двамата молители непосредствено пред съда, в проведеното съдебно заседание. Съдът счита, че следва да бъде утвърдено постигнатото между страните споразумение, тъй като с него се уреждат всички последици от прекратяването на брака и отговаря на изискванията на закона.

 Предвид горното и на основание чл. 50 от Семейния Кодекс, съдът

 Р Е Ш И:

 

 ДОПУСКА РАЗВОД между Е.И.Р.,xxx, ЕГН xxxxxxxxxx и С.В.Р.,xxx/, ЕГН xxxxxxxxxx и ПРЕКРАТЯВА брака им, сключен на 18.10.2003 г. в град Монтана, с Акт № 180 от 18.10.2003 г. на Община Монтана, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство, при условията на чл. 50 от СК.

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ, по силата на което:

 Упражняване на родителски права, местоживеене на малолетното дете, режим на лични контакти и издръжка:

            Упражняването на родителските права по отношение на детето И. Е. Р., роден на xxx год., с ЕГН xxxxxxxxxx се предоставят на майката С.В.Р., ЕГН xxxxxxxxxx.

 Местоживеенето на детето И. Е. Р., роден на xxx год., с ЕГН xxxxxxxxxx е при майката С.В.Р.,xxx.

 Бащата Е.И.Р. има право да вижда и да взима
детето си всяка първа и трета събота от месеца от 9.00 до 20.00 часа на място, което той избере, както и да прекарва с него общо по тридесет дни годишно от отпуската си, изцяло през лятото или изцяло през друг сезон или разпределени така, както той прецени, но не и в периоди, които съвпадат с отпуската на майката.

 Бащата Е.И.Р. се задължава да заплаща месечна издръжка на С.В.Р., като майка и законен представител на малолетното дете, родено от брака, И. Е. Р., роден на xxx год., ЕГН xxxxxxxxxx в размер на 100.00 /сто/ лева месечно, считано от 01.10.2011 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена съобразно падежа и вноска до окончателното издължаване, до настъпването на причини и обстоятелства, касаещи изменяването или прекратяването и.

 

 ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА между съпрузите:

 Двамата съпрузи не си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака им.

 

 ОТНОСНО СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ

 Съпрузите не притежават семейно жилище.

 

 ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

 По време на брака на съпрузите са придобити движимите вещи и недвижими имоти, които се поделят както следва:

 Недвижимите имоти:

 1. 1/2 /една втора/ идеална част от дворно място, представляващ урегулиран поземлен имот XXXII /тридесет и втори/, планоснимачен номер 3292 /три хиляди двеста деветдесет и две/ в квартал 326 /триста двадесет и шест/ по регулационния план на град Монтана, одобрен със Заповед № 255 от 24.03.1995 год., целият с площ по скица от 481 кв. м. /четиристотин осемдесет и един квадратни метра/, а по нотариален акт от 485 кв. м. /четиристотин осемдесет и пет квадратни метра/, както и ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелно жилище, цялото от 65, 39 кв. м. /шестдесет и пет цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, състоящо се от две спални, дневна и антре, както и ЦЕЛИЯ ТАВАНСКИ ЕТАЖ,
състоящ се от три самостоятелни стаи, ведно с принадлежащите идеални части от общите части на сградата, както и ГАРАЖ, находящ се в дворното място, при граници на имота: от североизток - ул. „Жеравица"; от северозапад - УПИ XXXI, пл. № 3..; от югоизток - УПИ XXXIII, пл. № 3291.

Имотът е придобит с Нотариален акт № 170, том П, рег. № 4211, дело № 282 от 05.04.2005 год. на Нотариус с рег. № 112 на НК Искра Фидосова, вписан под № 111, том V, дело № 1079, вх. рег. № 1814 от 06.04.2005 год. на Службата по вписванията при МРС.

2.   НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 18.7 /осемнадесет точка седем/ по плана на новообразуваните имоти на местност "ПАРТА", землище на град Монтана, код по ЕКАТТЕ 4., община Монтана, област Монтана, с площ от 682.2 кв. м. /шестстотин осемдесет и две цяло и две десети квадратни метра/, трета категория на земята, при съседи на имота: поземлен имот № 18.303 на Община Монтана, поземлен имот № 18.8 на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 18.9 на Цвета Йосифова Николова, имот № 18.2 на Д. Н. Н. и имот № 18.6 на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Имотът е придобит с Нотариален акт № 44, том III, рег. № 6265, дело № 269 от 26.05.2010 год. на Нотариус с рег. № 601 на НК Р. П., вписан под № 121, том 5, дело № 737, вх. рег. № 1881 от 26.05.2010 год. на Службата по вписванията при МРС.

 Двата недвижими имота се ПОСТАВЯТ В ДЯЛ на Е.И.Р. и той придобива собствеността върху същите.

 Данъчната оценка на първият имот е от 23 580.70 лв.

 Данъчната оценка на втория имот е 135.34 лв.

 За закупуването на първия имот, придобит по време на брака е изтеглен кредит в размер на  xxxx  лева от „Булбанк" АД, София, филиал Монтана. Тъй като имотът остава в изключителна собственост на Е.И.Р., той се задължава да внася изцяло погасителните вноски по кредита до пълното му погасяване.

 По време на брака са закупени моторни превозни средства, както следва:

 1.Лек автомобил "Опел Фронтера" с рег. № М  xxxx   В А, рама № xxxx  , двигател № С., цвят: черен; със застрахователна стойност 500.00 лв., съгласно Удостоверение №  xxxx   на ЗД Евроинс” АД;

 2.Ремарке за лек автомобил Туристическо с рег. № М  xxxx   ЕЕ, рама №  xxxx  , цвят: зелен и застрахователна стойност 150 лв., съгласно Удостоверение № 0000139410 на същата застрахователна компания

3.. Мотоциклет „Я. Х. 6. 3." с рег. № М  xxxx   Х, рама №  xxxx  , двигател №  xxxx  , цвят: бял/червен и Удостоверение за застрахователна стойност № xxxx  .

 Посочените три моторни превозни средства се ПОСТАВЯТ в ДЯЛ на Е.И.Р. и стават негова изключителна собственост.

 ЗАЯВЯВАТ, че нямат собствени фирми и не участват в други търговски дружества.

 Нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

 Движимите вещи, придобити по време на брака са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

Нямат вещни и облигационни претенции един към друг.

 Всички съдебни разноски по настоящето споразумение и одобряването му от съда се поемат от Е.И.Р..

 

 ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА

 След прекратяването на брака С.В.Р. ще носи фамилното си име от преди брака - ЗДРАВКОВА.

 

 ОСЪЖДА Е.И.Р.,xxx, ЕГН xxxxxxxxxx да заплати по сметка на Районен съд Монтана държавна такса за прекратяването на брака в размер на 20.00 лв. ; 72.00 лв. за договорения размер на месечната издръжка; 248.65 лв. за уредените имуществени отношения, касаещи недвижимите имоти и движими вещи; за допуснатата промяна във фамилното име – 15.00 лв. и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

 РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: