Р Е Ш Е Н И Е

 

 22.01.2010 година, Г. М.

 

 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД Г. М., ІV-ти граждански състав, в съдебно заседание, при закрити врата на 14.01.2010 година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ЦЕКОВА

 

при секретаря Т. Ц. и с участието на прокурора ........................, като разгледа докладваното от съдия Ц. гражданско дело № 635 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Постъпила е молба по чл.50 от Семейния Кодекс.

 Производството е по реда на чл.330 от ГПК.

…………………………………….

……………………………………..

 Предвид горното и на основание чл.50 от Семейния Кодекс, съдът

 Р Е Ш И:

 

 ДОПУСКА РАЗВОД между Д. И. И., ЕГН xxxxxxxxxx, xxx Д.5, партер и И. И. И., ЕГН xxxxxxxxxx, xxx и ПРЕКРАТЯВА брака им, сключен на 12.05.1990 г. в Г. М., с Акт № 165 от 12.05.1990 г. на Община М., поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство, при условията на чл.50 от СК.

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ, по силата на което:

 

 УПРАЖНЯВАНЕ на родителските права, личните отношения и издръжката на децата:

 От брака няма родени ненавършили пълнолетие деца.

 

 ОТНОСНО СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ

 Семейното жилище на съпрузите, находящо се в Г. М., ЖК  xxxx  , собственост на трето лице, се предоставя за ползване на съпруга И. И. И., като същото е напуснато от съпругата Д. И. И. преди две години.

 

 ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

 Имуществените отношения относно придобитите по време на брака движими вещи, са уредени извънсъдебно от съпрузите и те нямат претенции един към друг по отношение на тях.

 Съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти.

 Съпрузите нямат придобито по време на брака МПС.

 Съпругата Д. И. И. няма претенции към регистрираните по време на брака фирми на името на съпруга И. И. И.: ЕТ”Кондор – И. И. ” и “Кондор М” ЕООД.

 

 ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:

 Съпрузите не си дължат издръжка помежду си.

 

 ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА

 След прекратяването на брака, съпругата Д. И. И. ще носи предбрачното си фамилното име И..

 

 Съпрузите поемат разноските, свързани с бракоразводното дело така, както са направени от всеки един от тях.

 ОСЪЖДА Д. И. И., с посочен адрес и ЕГН, да заплати по сметка xxxопускането на развода и прекратяването на брака в размер на 30.00 лв. и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

 

 РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: