Р Е Ш Е Н И Е

                                      07.06.2010 година

                                       град Монтана

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА, втори граждански състав в закрито съдебно заседание на седми юни през две хиляди и десета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЯ МЛАДЕНОВА

 

при секретаря Теменужка Цветанова и в присъствието на прокурора…......................., като разгледа докладваното от съдията МЛАДЕНОВА гр. д. № 624 по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 247 ал. 1 от ГПК и е образувано по молба от Л.А.Л., чрез пълномощника им адвокат Ц.Д..

         Молителят моли съда да извърши промяна в диспозитива на постановеното решение като вместо: “Бащата Л.А.Л. ще заплаща на Л.А.Л. в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете А. Л.Л........ ”, се чета “Бащата Л.А.Л. ще заплаща на Л.Г. Д. – Л. в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете А. Л.Л........ ”.

         Нови доказателства в това производство не са събирани.

Съдът, като прецени доводите в молбата и по свое убеждение, приема за установено следното:

За да се приеме, че е налице явна фактическа грешка, следва да се установи несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в текста на решението. По разбиране на настоящия съдебен състав е налице такова несъответствие. В конкретния случай очевидната фактическа грешка представлява погрешно записване на имената на майката като законна представителка на малолетното дете А. Л.Л.. Тази грешка не е резултат на мисловна дейност на съда. Налице е едно несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. В този смисъл е решение № 3202/29.10.1982 година по гр. д. № 2762/82 година, II г. о.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че следва да бъде допусната поправка на очевидната фактическа грешка в посочения по-горе смисъл.

 

По горните съображения, съдът

                  

        Р Е Ш И:

 

 ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение от 29.12.2009 година по гр. д. № 624/2009 година по описа на Районен съд - Монтана, като диспозитива: “Бащата Л.А.Л. ще заплаща на Л.А.Л. в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете А. Л.Л., ЕГН xxxxxxxxxx месечна издръжка в размер на сумата по 50 /петдесет/ лева – месечно, считано от 22.12.2009 година до настъпването на обстоятелства, имащи значение за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ”, се чете: “Бащата Л.А.Л. ще заплаща на Л.Г. Д. – Л. в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете А. Л.Л., ЕГН xxxxxxxxxx месечна издръжка в размер на сумата по 50 /петдесет/ лева – месечно, считано от 22.12.2009 година до настъпването на обстоятелства, имащи значение за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ”

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                                                                                                                                  

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: