О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Монтана 23.06.2010г.

 

 РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА, пети граждански състав, в закрито заседание на 23.06.2010г. в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА

 

при секретаря Теменужка Цветанова, като разгледа докладваното от съдия Петкова гр. д. №. 189 по описа за 2010г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Постъпил е писмен отговор от ответника по делото с изразено възражение за местна подсъдност с оглед неговото седалище и адрес на управление, а именно: гр. София, ул.  xxxx  . В същия се съдържа и становище по основателността на предявения иск от “Охрана и банков сервиз” ООД, гр. Монтана.

 Съдът констатира от приложеното към отговора удостоверение/ 31.05.2010г. на АВ, че дружеството- ответник по делото е със седалище и адрес на управление в гр. София / както е записано и в исковата молба/. Този адрес е в района на дейност на Районен съд- гр. София, а не на Районен съд гр. Монтана. С оглед на тези констатации и като се отчете това, че възражението е направено в срока по чл. 131 от ГПК за подаване на отговора от легитимирана в процеса страна съдът приема, че следва да бъде уважено искането за прекратяване на производството поради неподсъдност. Съгл. чл. 108, ал. 1 и чл. 105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянния адрес или седалище на ответника. Ето защо и на осн. чл. 119 ал. 3 във вр. чл. 118 ал. 2, вр. чл. 108 ал. 1 и чл. 105 от ГПК, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №. 189 по описа за 2010 г. на Районен съд- гр. Монтана, по възражение за неподсъдност от ответника.

 Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Монтана в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 Делото да се изпрати на Районен съд- гр. София по подсъдност след влизане в сила на определението.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: