Р Е Ш Е Н И Е          

      

гр. МОНТАНА, 02.06.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД–МОНТАНА, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в открито заседание на двадесет и седми май през две хиляди и десета година в следния състав:

                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАН КОЛЕВ

 

при секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдия Колев гр. дело № 70227 по описа за 2010 година  и  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.28 и чл.26,ал.1, във вр. с чл.25,т.2 и т.3 от Закона за закрила на детето (ЗЗакрД).

Постъпило е искане от Директора на Дирекция “Социално подпомагане”– град Монтана да бъде настанено детето С. И. П. с ЕГН xxxxxxxxxx с родители майка /починала/ и баща И.П.П. с ЕГН xxxxxxxxxx xxx  xxxx  в семейството на Т.П.П. с ЕГН xxxxxxxxxx xxx и настоящ адрес: село С., обл.Монтана, ул. xxxx  .

Искането е мотивирано с това, че детето трайно е лишено от родителска грижа, майката е починала, докато бащата не проявява интерес към децата си, от друга страна детето е навършило пределно допустимата възраст за пребиваване в ДМСГД Монтана, поради което в най-добър интерес на детето е да бъде настанено в семейството на роднини.

Представител на Д ”СП”–гр.Монтана в писмена молба поддържа искането за настаняване на децата.

Бащата И.П.П. с ЕГН xxxxxxxxxx не се явява и не взема становище по искането.

Доказателствата са писмени. Съдът, като ги обсъди във връзка с изложените в искането доводи, намира същото за основателно.

От събраните доказателства в т. ч. и представеният социален доклад, се установява по несъмнен начин, че детето С. И. П. с ЕГН xxxxxxxxxx има жив баща И.П.П. с ЕГН xxxxxxxxxx, който обаче се е отделил от него, живее в град Малко  xxxx  и не се интересува от детето си. Детето и понастоящем се отглежда от неговата леля – сестра на бащата Т.П..

До момента бащата няма мотивация и родителски капацитет да полага грижи за детето, както и няма данни за други роднини и близки, които да са мотивирани и да имат възможност да полагат грижи за децата в семейна среда.

Детето С. И. П. се развива правилно във физическо, психическо, емоционално и социално отношение. Към настоящият момент то реално е интегрирано в семейната среда на своята леля, поради факта, че бащата не се интересува за цялостното развитие на детето и е прекъсната психоемоционалната връзка родител – дете. Единствената възможност за задоволяване на потребностите на детето е настаняването му в семейството на Т.П..

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че са налице условията на ЗЗД, поради което искането на Д ”СП”– гр.Монтана като основателно, следва да бъде уважено.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р       Е       Ш       И :

 

На основание чл.26,ал.1 и чл.28 вр. с чл.25,т.2 и т.3 от Закона за закрила на детето НАСТАНЯВА детето С. И. П. с ЕГН xxxxxxxxxx с родители майка /починала/ и баща И.П.П. с ЕГН xxxxxxxxxx xxx  xxxx  в семейството на Т.П.П. с ЕГН xxxxxxxxxx xxx и настоящ адрес: село С., обл.Монтана, ул. xxxx  .

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, но същото може да се обжалва пред ОКРЪЖЕН СЪД–МОНТАНА в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: