Р Е Ш Е Н И Е

                                       02.06.2010 година

                                                град Монтана

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА, втори граждански състав в публично заседание на втори юни през две хиляди и десета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЯ МЛАДЕНОВА

 

при секретаря Т.И., като разгледа докладваното от съдия МЛАДЕНОВА гр. д. № 224 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 28 ал. 1 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/.

Постъпило е искане от Директора на Дирекция “СП” – град Монтана изх. № ЗД-11-62/10.05.2010 година за настаняване на детето Г. М. Г. xxx. Моли съда да се произнесе с решение, с което да настани детето Г. М. Г. с ЕГН xxxxxxxxxx xxx за срок от една година или до промяна на обстоятелствата.

Заинтересованата страна ДМСГД – град Монтана не изразява становище по искането.

Заинтересованата страна М.Б.Г. изразява становище за основателност на искането.

Доказателствата по делото са писмени.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по свое убеждение и съобразно чл. 235 от ГПК, приема за установено следното:

Видно е от приложената по делото на лист 4 заповед № ЗД-50/05.05.2010 година, Директорът на Дирекция “Социално подпомагане” – Монтана е настанил детето Г. М. Г. xxx до произнасяне на съда с решение по чл. 28 от ЗЗДт. От представения по делото социален доклад от 03.05.2010 година се установява, че майката на детето е в невъзможност да осигури на детето необходимите условия за правилното задоволяване на физиологичните потребности, както и че майката не е в състояние да гарантира сигурност при отглеждането на детето. От доклада е видно също така, че след настаняване на детето в специализирана институция, майката не е контактувала с детето и между тях няма изградена емоционална топлина. От доказателствата по делото се установява, че бащата на детето е неизвестен.

Съдът намира, че при тези данни искането за настаняването на детето в ДМСГД – град Монтана следва да бъде уважено, тъй като е несъмнено, че по този начин ще бъдат подсигурени на детето необходимите условия за правилното му физическо, психическо и емоционално развитие.

 

По горните съображения и на основание чл. 28 ал. 1 от ЗЗДт съдът

 

          Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА детето Г. М. Г. с ЕГН xxxxxxxxxx xxx за срок от една година или до промяна на обстоятелствата.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение по административен ред, но същото може да се обжалва пред Окръжен съд-Монтана в 14-дневен срок от връчването му на страните.                                                                                                                             

                             

 

                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: