Р Е Ш Е Н И Е          

      

гр. МОНТАНА, 02.06.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД–МОНТАНА, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в открито заседание на двадесет и седми май през две хиляди и десета година в следния състав:

                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАН КОЛЕВ

 

при секретаря Татяна Иванова, като разгледа докладваното от съдия Колев гр. дело № 70227 по описа за 2010 година  и  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.28 и чл.26,ал.1, във вр. с чл.25,т.2 и т.3 от Закона за закрила на детето (ЗЗакрД).

Постъпило е искане от Директора на Дирекция “Социално подпомагане”– град Монтана да бъде настанено детето М. А. Д. с ЕГН xxxxxxxxxx в Дом за медико-социални грижи – град Монтана за срок от една година или до промяна на обстоятелствата, довели до мярката за закрила.

Искането е мотивирано с това, че детето трайно е лишено от родителска грижа, майката няма възможност и родителски капацитет да полага грижи за детето си, бащата по удостоверение за раждане е неизвестен, от друга страна детето е навършило пределно допустимата възраст за пребиваване в ДМСГД Монтана, поради което в най-добър интерес на детето е да бъде настанено в институцията.

Представител на Д ”СП”–гр.Долна Митрополия в писмена молба поддържа искането за настаняване на детето.

Майката А.С.Д. xxx не се явява и не взема становище по искането.

Доказателствата са писмени. Съдът, като ги обсъди във връзка с изложените в искането доводи, намира същото за основателно.

От събраните доказателства в т. ч. и представеният социален доклад, се установява по несъмнен начин, че детето М. А. Д. с ЕГН xxxxxxxxxx е родено на xxx г. от майка А.С.Д. xxx и баща неизвестен. Детето не е имало други близки или роднини, които да полагат грижи за него. Впоследствие детето е настанено в Дом за медико-социални грижи – град Монтана.

До момента - майката няма мотивация и родителски капацитет да полага грижи за детето, както и няма данни за роднини и близки, които да са мотивирани и да имат възможност да полагат грижи за детето в семейна среда.

М. А. Д. се развива правилно във физическо, психическо, емоционално и социално развитие. Към настоящия момент не е възможно реинтегрирането на детето в семейна среда, поради факта, че майката не се интересува за цялостното развитие на детето и е прекъсната психоемоционалната връзка родител – дете.

От гореизложеното следва извод, че най-добрия интерес на детето изисква отглеждането и възпитанието му да продължи в институция, като в същото време се търсят и алтернативни възможности за отглеждане в семейна среда.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че са налице условията на ЗЗД, поради което искането на Д ”СП”– гр.Монтана като основателно, следва да бъде уважено.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р       Е       Ш       И :

 

На основание чл.28 вр. с чл.25,т.1 и т.3 от Закона за закрила на детето НАСТАНЯВА детето М. А. Д. с ЕГН xxxxxxxxxx в Дом за медико-социални грижи – град Монтана за срок от една година или до промяна на обстоятелствата, довели до мярката за закрила.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, но същото може да се обжалва пред ОКРЪЖЕН СЪД–МОНТАНА в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: