Р Е Ш Е Н И Е

 

 гр. Монтана 17.06.2010г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА, пети граждански състав, в открито заседание на 18.05.2010г. в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА

 

при секретаря Р.М., с участие на прокурор Никола Ставрев, като разгледа докладваното от съдия Петкова гр. д. № 185 по описа за 2010г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Искът е за промяна на име, с пр. осн. чл. 19 ал. 1 ЗГр. Рег.

 Ищците – Т.П.Т. и Л. И. Т. като родители и законни представители на малолетното си дете А. Т. П., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx, твърдят в подадената до съда молба, че за фамилно име в акта му за раждане е записано “П.”. Тяхното фамилно име е еднакво- “Т.” и със същото са известни в обществото. С това фамилно име е познат и синът им. Смятат, че те като родители и децата им следва да бъдат с еднакво фамилно име. Тъй като той все още е малък, но занапред предстои да се снабдява с различни лични документи, желаят той да носи тяхното фамилно име- “Т.”. Ето защо се обръща към съда с молба да постанови решение, с което допусне промяна във фамилното име на детето от “П.” на “Т.”xxx не изразява становище по иска.

 Представителят на Районна прокуратура-гр. Монтана изразява становище за допустимост и основателност на молбата, предвид липсата на доказателства, които да представляват законова пречка за промяна на името.

 Доказателствата са писмени и гласни.

 Съдът, като прецени събраните по делото доказателства във връзка с изразените становища и съобр. чл. 235 ГПК приема следното:

 Малолетното дете на молителите- А. Т. П., ЕГН xxxxxxxxxx е с фамилно име по удостоверение за раждане различно от фамилното име на родителите си /л. 6/. Баща му е записан с имената Т.П.Т. както в този документ, така и в удостоверението за сключен граждански брак с майката на детето- Л. И. Анюшина. Последната е записана в паспорта си с имената Л.Т.. Изложеното се установява от приетите по делото писмени доказателства. От показанията на разпитаната по делото свидетелка В. Б. се установява, че семейството е известно с фамилното име “Тишкови”. Живеят в Германия и за да нямат формални затруднения при преминаване на границата искат това и другото им дете- Роня да носят еднаква фамилия.

 С оглед на изложената по-горе фактическа обстановка съдът намира, че са налице изискванията на закона за допускане промяна във фамилно име на молителя. Съгл. чл. 19 ал. 1 ЗГР всеки заинтересуван може да подаде молба до съда за промяна на собствено, бащино или фамилно име, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и когато важни обстоятелства налагат това. Настоящият случай попада в законовата хипотеза на цитираната разпоредба и по-точно на предложение последно от същата. Установените от доказателствата в процеса факти обосновават законовото основание „важни обстоятелства” на чл. 19 ал. 1 ЗГР. В случая с допускане на исканата промяна няма да се наруши закона или да се засегне обществения интерес, а за молителите ще отпадне неудобството и евентуални затруднения, когато се легитимират заедно с двете си деца пред съответни административни и др. органи.

 Водим от горното съдът

 

 Р Е Ш И:

 

 ДОПУСКА промяна във фамилното име на А. Т. П. с ЕГН xxxxxxxxxx,xxx- Германия, с родители: Т.П.Т., ЕГН xxxxxxxxxx и Л. И. Т., паспорт № РР0161776, издаден на 26.05.2009г. от МВР Беларус, с постоянен адрес гр. Монтана, ул.  xxxx  , като вместо “ П.” да носи името “ Т.”.

 Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Общината по постоянен адрес на молителите за отразяване в регистъра за гражданско състояние на допуснатата промяна.

 Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: